Działalność Adwokatury w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Co najmniej do końca miesiąca większość okręgowych rad adwokackich będzie pracować w ograniczonym zakresie lub zdalnie, sądy dyscyplinarne zawieszają wokandy, dziekani apelują do aplikantów i młodych adwokatów o pomoc adwokatom w podeszłym wieku.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego rady adwokackie wprowadziły pracę zdalną. Pisma można przekazywać wyłącznie drogą pocztową lub mailową. Możliwy jest też kontakt telefoniczny. Adwokaci mogą kontaktować się za pomocą extranetu. Odwołane są również zajęcia dla aplikantów adwokackich oraz posiedzenia sądów dyscyplinarnych. Przesunięto terminy konkursów krasomówczych, które miały odbyć się w marcu.

W ten sposób pracują biura w Białymstoku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Olsztynie,  Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze. Podobnie pracuje biuro NRA. Pozostałe ORA funkcjonują w ograniczonym zakresie. 

Izby takie jak Bydgoszcz, Warszawa czy Wrocław podjęły inicjatywę pomocy osobom starszym i schorowanym, szczególnie emerytowanym adwokatom. Część izb prosi adwokatów i aplikantów adwokackich o informacje, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia im wykonywanie obowiązków.   

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu podjęła 14 marca br. uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek od adwokatów i aplikantów adwokackich, od 1 marca do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Naczelna Rada Adwokacka z kolei podjęła szereg inicjatyw o charakterze centralnym.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zarówno zawód adwokata, jak również aplikanta adwokackiego. Prezes NRA zwrócił się też do ministra sprawiedliwości o rozważenie rekomendowania sądom powszechnym wstrzymania wysyłki i niedoręczania pism sądowych, do czasu ustąpienia zagrożenia i ustabilizowania się sytuacji w kraju. Apelował również o zmiany w usprawiedliwianiu nieobecności adwokatów na rozprawach sądowych, mając na uwadze obecne zagrożenie zakażeniem koronawirusem i konieczność opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Apel ten został wystosowany do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której zwraca się do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.   

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała także projekt zmian w specustawie ws. koronawirusa. Projekt postuluje dodanie przepisów regulujących w sposób szczególny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na toczące się postępowania sądowe oraz postępowania przed innymi organami.

Prezydium NRA planuje też wspierać adwokatów i aplikantów adwokackich pozostających zagranicą, którzy ze względu na zamknięcie granic, unieruchomienie połączeń samolotowych, kolejowych autobusowych z zagranicą mogą mieć problemy z powrotem do kraju. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA prosi o przesyłanie informacji o każdym takim przypadku, by nikt nie został bez wsparcia samorządu. Wszelkie informacje i dane kontaktowe kolegów adwokatów i aplikantów potrzebujących pomocy należy nadsyłać na skrzynkę: sekretarz@nra.pl

Na codzienną pracę adwokatów ma także wpływ ograniczony zakres pracy w sądach i w placówkach Poczty Polskiej.

Ministerstwo sprawiedliwości na stronie internetowej informuje, że od 13 marca do 31 marca 2020 r. we wszystkich sądach w całym kraju wokandy ograniczone są tylko do najbardziej pilnych spraw. MS informuje, że przeprowadziło akcję informacyjną, dzięki której do stron postępowań sądowych oraz samorządów zawodów prawniczych dotarły wiadomości o sposobie funkcjonowania sądów w najbliższym czasie. Rozpowszechniona została też lista spraw pilnych, które nie mogą być przekładane na późniejszy termin, jaką Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Są to sprawy rekomendowane do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki. Zostały one wyłączone z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron. Są wśród nich m.in. sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania,  sprawy rodzinne i opiekuńcze, przeciwdziałania przemocy domowej, wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości prezesi sądów uruchomili specjalne mechanizmy ochrony przed zarażeniem koronawirusem.  Stosowane są procedury wzmożonej higieny i ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń. Prowadzone są przesłuchania świadków za pomocą video, stosuje się telepracę. W budynkach sądowych dostępne są płyny odkażające, mierzona jest temperatura osób, które wchodzą do sądów. Ograniczono lub wstrzymano działanie biur obsługi interesantów i czytelni akt sądowych.

Z kolei Poczta Polska informuje, że:

• godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14–20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl,

• praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00,

• punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo  klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry