Działania Prezydium NRA w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

12 marca br. Prezydium NRA podjęło uchwałę zatwierdzającą opracowany wcześniej projekt ustawy regulujący ochronę praw stron postępowań procesowych i ich pełnomocników. Projekt jeszcze tego samego dnia został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt poparły Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Biznes Centre Club. (czytaj więcej)

12 marca br. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował apel o zmiany w usprawiedliwianiu nieobecności adwokatów na rozprawach sądowych, mając na uwadze obecne zagrożenie zakażeniem koronawirusem i konieczność opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Apel został wystosowany do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesów Sądów Apelacyjnych. (czytaj więcej)

13 marca br. adw. Jacek Trela, prezes NRA, zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie rekomendowania sądom powszechnym wstrzymania wysyłki i niedoręczania pism sądowych do czasu ustąpienia zagrożenia i ustabilizowania się sytuacji w kraju. Ministerstwo sprawiedliwości 17 marca br. wystosowało rekomendację do sądów, w tym uwzględniając postulat prezesa NRA, o wstrzymaniu się z wysyłką wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe, z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych. (czytaj pismo prezesa NRA, czytaj pismo MS)

13 marca br. Prezydium NRA opracowało i wdrożyło zasady pracy zdalnej biura NRA.

14 marca br. Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wobec zmiany sytuacji i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego przedstawiono dalej idące postulaty legislacyjne. Prezydium postuluje m.in. o opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających co do zasady rozpoznawaniu, zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszanie z mocy prawa spraw w tych kategoriach postępowań, w których Prezesi sądów zarządzili ich odraczanie, a także ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do uczestników postępowań. Do tej pory ministerstwo nie ustosunkowało się do postulatów NRA. (czytaj uchwałę nr 156/2020)

14 marca br. Prezydium NRA wobec zamknięcia granic uruchomiło program wsparcia powrotów z zagranicy do Polski dla adwokatów, aplikantów i członków ich rodzin. W program ten włączone są wszystkie Izby adwokackie, które przejmują opiekę nad adwokatem po powrocie do kraju (w okresie obowiązkowej kwarantanny).

16 marca br. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zarówno zawód adwokata, jak również aplikanta adwokackiego. W piśmie tym samorząd adwokacki zaoferował pomoc adwokatów w przygotowywaniu projektów wszelkich regulacji prawnych niezbędnych w działaniach przezwyciężających stan zagrożenia. (czytaj więcej) Pismo skierowane do premiera rządu zostało przekazane, według kompetencji, do ministerstwa rozwoju. (czytaj również informację na ten temat poniżej)

17 marca br. Prezydium NRA odbyło posiedzenie w formie telekonferencji, podczas której omówiło najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu i bieżącej pracy adwokatów i aplikantów adwokackich w stanie zagrożenia epidemicznego.

Prezydium zapewnia, że kontroluje sytuację i reaguje na bieżące potrzeby adwokatów i aplikantów adwokackich.

Prezydium podjęło decyzję o odroczeniu do dnia 31 maja 2020 roku obowiązku terminowego wpłacenia przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej kwot należnych za miesiąc marzec 2020 roku z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej. Uchwała ma zastosowanie do tych Izb Adwokackich, które podjęły bądź podejmą uchwały odraczające termin płatności składek samorządowych wobec swoich członków. (czytaj uchwałę nr 157/2020) Prezydium przewiduje, że podobna decyzja zapadnie w odniesieniu do składek za miesiąc kwiecień. Decyzje co do dalszych okresów podejmowane będą na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.

Członkowie Prezydium NRA omówili podczas posiedzenia również kwestie związane z prowadzeniem szkoleń dla aplikantów adwokackich. Zwrócono się do komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA o pilne przygotowanie propozycji alternatywnych sposobów szkolenia aplikantów w czasie zagrożenia epidemicznego. Prezydium NRA nie wyklucza podjęcia decyzji o przedłużeniu szkolenia na czas wakacyjny (lipiec – sierpień), w celu odrobienia zaległego programu szkoleniowego. Ewentualna decyzja w tej sprawie uzależniona jest od tego, jak z sytuacją będą sobie radziły poszczególne izby adwokackie. Komisja kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA pod kierunkiem adw. Marcina Derlacza, przewodniczącego komisji, przygotowuje wariantowe rozwiązania szkolenia aplikantów, wśród propozycji przewidywane jest szkolenie w wirtualnej sali wykładowej. Przypomnijmy, że w największej izbie warszawskiej szkoli się obecnie 1680 aplikantów, zaś najmniejsze grupy aplikantów – 16-osobowe są w izbach koszalińskiej, radomskiej i opolskiej.

Następne posiedzenie Prezydium NRA w formie telekonferencji odbędzie się w miarę takiej potrzeby, nie później niż w dniu 24 marca br. wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji. Prezydium NRA jest w stałym kontakcie również z dziekanami ORA i monitoruje wszystkie działania organów samorządu.

17 marca br. adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, w rozmowie z przedstawicielem ministerstwa rozwoju przedstawił propozycje legislacyjne opracowane przez Prezydium NRA i omówił realne problemy, potrzeby i oczekiwania adwokatów w obszarze ich działalności zawodowej/gospodarczej.

Na adres sekretarz@nra.pl adwokaci mogą zgłaszać wszelkie przypadki, w których udzielenie pomocy wymagać będzie działań ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Do koordynacji działań pomocowych Prezydium NRA wyznaczyło sekretarza NRA – adw. Rafała Dębowskiego.

Adw. Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry