Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ws obowiązku doskonalenia zawodowego

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, przypomina o spoczywającym na adwokatach obowiązku złożenia do końca lutego każdego roku sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. 


"Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego" (Uchwała nr 70/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 NRA).

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury przypomina również, że orzeczeniem z dnia 13.12.2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. SDI 60/16 oddalił kasację obrońcy obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 21.05.2016 r. (WSD 103/15). Obwiniony adwokat został prawomocnie skazany przez sąd dyscyplinarny w związku z nierealizowaniem obowiązku doskonalenia zawodowego. Oddalając kasację Sąd Najwyższy przesądził, że nie wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi delikt dyscyplinarny, o którym mowa w art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z § 8 in fine Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu.

Po sporządzeniu uzasadnienia przez Sąd Najwyższy, zostanie ono opublikowane na stronie www.adwokatura.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry