Interwencja Prezesa NRA ws. wypłacania adwokatom wynagrodzenia za sprawy z urzędu


Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, wystosował pisma do Prezesów Sądów Apelacyjnych interweniując w sprawie terminowego i etapowego wypłacania wynagrodzeń pełnomocnikom udzielającym pomocy prawnej w sprawach z urzędu. Zwraca przy tym uwagę, że obecna praktyka wypłacania wynagrodzenia po prawomocnym zakończeniu sprawy powoduje, że adwokaci czekają na wynagrodzenie za wykonaną już pracę niekiedy nawet kilka lat.

W pismach Prezes NRA podkreśla, ze czas pandemii wirusa COVID-19 ma niekorzystny wpływ na cały wymiar sprawiedliwości, w tym na sytuację adwokatów, których źródłem dochodu jest także wynagrodzenie otrzymywane od Skarbu Państwa za świadczenie pomocy prawnej w związku z pełnieniem roli pełnomocników lub obrońców z urzędu w sprawach cywilnych oraz karnych.

Stąd apel o zwrócenie szczególnej uwagi na terminową wypłatę prawomocnie zasądzonego wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez adwokatów z urzędu.

Prezes NRA zwraca się także do Prezesów Sądów Apelacyjnych by zwrócili uwagę sędziów orzekających na terenie apelacji, aby ci rozważali każdorazowo - w szczególności w sprawach złożonych podmiotowo i przedmiotowo, a tym samym trwających kilka lat w danej instancji - orzekanie w przedmiocie wynagrodzenia obrońcy/pełnomocnika z urzędu w odrębnym postanowieniu. To pozwoliłoby adwokatowi uzyskać wynagrodzenie za daną instancję niezależnie od tego, czy merytoryczne orzeczenie kończące postępowanie w danej instancji stanie się przedmiotem zaskarżenia.

Prezes NRA postuluje także rozpoznawanie wniosków o przyznanie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w przypadku cofnięcia lub zwolnienia przez Sąd adwokata z tego obowiązku bądź wobec śmierci strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu niezwłocznie, bez oczekiwania na prawomocne zakończenie sprawy.

Dotychczasowa praktyka polegająca na wypłacaniu wynagrodzenia po prawomocnym zakończeniu sprawy stawia adwokatów oczekujących na wynagrodzenie za wykonaną już pracę, niekiedy przez kilka lat, w niekorzystnym położeniu, choćby w porównaniu do biegłych opiniujących w sprawie, tłumaczy przysięgłych czy ławników, którzy otrzymują wynagrodzenie po wydaniu opinii, sporządzeniu tłumaczenia lub po każdym posiedzeniu Sądu w przypadku ławników, niezależnie od dalszego biegu sprawy – podkreśla adw. Rosati.

Co więcej, nawet obowiązujące regulacje prawne nie przeciwstawiają się temu, by wynagrodzenie za czynności adwokata podejmowane z urzędu były wypłacane etapowo.

(czytaj pismo Prezesa NRA do Prezesa Sądu Apelacyjnego)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry