Kiedy Polska wycofa się z zastrzeżeń do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych?

Polska powinna wycofać się z zastrzeżeń do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – uważa Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Swoje stanowisko wystosowała w liście do ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, w którego kompetencji jest złożenie wniosku o wycofanie zastrzeżeń dotyczących m.in. ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnościami i zawierania przez nich małżeństw. 

List jest pokłosiem konferencji „Pełnoprawna niepełnosprawność”, zorganizowanej we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, która odbyła się 27 września 2014 r. w Poznaniu. Zaprezentowane zostało wówczas stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności wycofania się Polski z zastrzeżeń do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Jak wynika z zaprezentowanego stanowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości i działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfikująca prowadzi prace zmierzające do zmian prawnych, w wyniku których możliwe będzie wycofanie złożonych przez Polskę zastrzeżeń, w tym oświadczenia interpretacyjnego.

Komisja Praw Człowieka przypomina, że zastrzeżenia i oświadczenia interpretacyjne o charakterze zastrzeżeń stanowią barierę dla pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, gwarantowanych Konwencją. Za negocjacje Konwencji oraz przygotowanie wniosku o jej ratyfikację odpowiadał Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 46 ust. 2 Konwencji, złożone do niej zastrzeżenia mogą zostać wycofane w każdym czasie.

W liście do Ministra Pracy podniesiono również problem niepodpisania i nieratyfikowania przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ratyfikując Protokół, państwo – strona uznaje właściwość Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych do przyjmowania i rozważania skarg na naruszenie Konwencji przez państwo – stronę Protokołu. Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego, a tym samym poddanie pod właściwość Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych wszystkich spraw, w których mogło dojść do naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami, może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby przypadków naruszeń w Polsce i poprawę efektywności systemu ochrony osób z niepełnosprawnościami - czytamy w liście Komisji Praw Człowieka przy NRA.

(czytaj list)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/