Kolejna petycja NRA uwzględniona w pracach parlamentarnych

Sejmowa komisja ds. petycji postanowiła wystąpić do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą petycji i propozycji zmian przedstawionych przez Naczelną Radę Adwokacką w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego. Zdaniem NRA prawa te powinny przysługiwać również spadkobiercy zmarłego.

Petycję i propozycję zmian przygotowała adw. Karolina Wrąbel z Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji, 5 lipca stanowisko NRA przedstawiła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Komisja postanowiła wystąpić do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

Inicjatywa obejmuje zmiany w kodeksie postępowania karnego. NRA postuluje o nadanie art. 52 następującego brzmienia:

§ 1: W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe, osoby pozostające na jego utrzymaniu lub spadkobiercy, a w przypadku ich braku lub nieujawnienia — prokurator, działając z urzędu.
§ 2: W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego, osobach pozostających na jego utrzymaniu lub osobach z kręgu spadkobierców, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich.

Zmieniony miałby być też art. 58 § 1 k.p.k. dotyczący oskarżyciela posiłkowego i art. 61 § 1 - oskarżyciela prywatnego - poprzez rozszerzenie katalogu osób, które mogą przystąpić do postępowania, lub w drugim przypadku, wstąpić w prawa oskarżyciela prywatnego, o spadkobierców.

NRA proponuje też nadać nowe brzmienie art. 542 § 2 kpk dotyczącemu prawa zmarłego skazanego, poprzez poszerzenie kręgu podmiotów legitymowanych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania o osobę pozostającą na utrzymaniu oraz spadkobiercę pokrzywdzonego.  

Czytaj petycję NRA w sprawie zmian w kodeksie postępowania karnego

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski