Kolejne działania NRA usprawniające funkcjonowanie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych

Trwają prace nad usprawnieniem i rozwojem funkcjonowania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przekazał w imieniu Adwokatury kolejne postulaty zmian w Portalu i zachęca środowisko adwokackie do zaangażowania w kształtowanie PI.

Nowe funkcje i usprawnienia Portalu Informacyjnego były tematem spotkania Prezesa NRA ze Zbigniewem Wiśniewskim, pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji, dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 13 maja br. Podczas spotkania ustalono potencjalne kierunki rozwoju PI wraz ze wstępną deklaracją terminu realizacji. Wśród omawianych funkcji są:

1) doręczenia elektroniczne względem pełnomocników oraz obywateli.
2) biuro podawcze – początkowo poprzez pojedyncze wnioski (termin realizacji czwarty kwartał 2022).
a) możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów
b) możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
c) możliwość złożenia pisma informującego o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
3) doręczanie pism pomiędzy pełnomocnikami (termin realizacji pierwszy kwartał 2023 r.)
4) rozprawy zdalne - streaming dla publiczności, wnioskowanie o rozprawę zdalną, poświadczanie tożsamości przez PI (termin realizacji czwarty kwartał 2022).
5) kalendarz dostępności pełnomocników.

Po spotkaniu 13 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej przesłał postulaty kolejnych zmian w Portalu Informacyjnym, a wśród nich:

1) wprowadzenie w Portalu Informacyjnym możliwości zamieszczania linków – w ramach danej sprawy, przypisanej do konta pełnomocnika (najlepiej w zakładce „Posiedzenia”),

2) wprowadzenie możliwości składania incydentalnych wniosków/zawiadomień/oświadczeń online – w ramach danej sprawy, przypisanej do konta pełnomocnika (najlepiej w dodatkowej zakładce np. nazwanej „wniosek w sprawie”), takich jak:
- o odroczenie/zmianę terminu,
- zgłoszenie się pełnomocnika,
- ustanowienie substytuta,
- zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa,
- wykonanie zobowiązania do usunięcia braków formalnych,
- wniosek o dostęp do akt,
- wniosek o rozprawę zdalną,
- wniosek o przesłanie skanu dokumentu z akt sprawy itp.

3) wprowadzenie elektronicznego kalendarza pełnomocnika procesowego
– pozwalającego na odnotowywanie terminów rozpraw/posiedzeń sądowych i czasu ich trwania w sprawach prowadzonych przez pełnomocnika procesowego, posiadającego konto w portalu informacyjnym,
- pozwalającego na blokowanie terminów czynności procesowych w ramach wszystkich apelacji w sposób wyłączający kolizje terminów, a także
- posiadającego funkcjonalność pozwalającą pełnomocnikowi procesowemu oznaczyć do 25 dni roboczych w roku kalendarzowym („urlop”), w których nie jest dopuszczalne dokonanie doręczenia,
- funkcjonalność  wyznaczenia przez sąd terminu rozprawy lub posiedzenia sądu,

4) możliwości prowadzenia korespondencji (zachowując ciągłość) z sekretariatem sądu (wydziału; asystentem sędziego) w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu, np. w przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie dostępu do sprawy lub w ramach danej sprawy w zakresie dotyczącym tej sprawy (wewnętrzna poczta lub komunikator),

5) uruchomienie czatbota, który będzie odpowiadał na typowe zapytania od użytkowników,

6) wprowadzenie możliwości informowania o spóźnieniu pełnomocnika na rozprawę (są duże problemy, aby robić to sprawnie za pośrednictwem telefonu),

7) wprowadzenie możliwości składania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności/stwierdzenie wykonalności/stwierdzenie prawomocności połączonego z możliwością uiszczenia opłaty sądowej.

Usprawnianie i rozwój Portalu Informacyjnego sądów powszechnych to proces długofalowy, w którym bardzo ważny jest głos środowiska adwokackiego.

Obecnie już wdrożone rozwiązania - m.in. zakładka "Moje doręczenia", dedykowana dla przeprowadzania doręczeń w trybie ustawy Covidowej oraz powtórne zawiadomienia pełnomocnika procesowego za pośrednictwem poczty elektronicznej o piśmie oczekującym na doręczenie, a także utrzymanie możliwości równoległego zapoznawania się z treścią pism sądowych i orzeczeń w portalu bez skutku doręczenia - są efektem postulatów zgłoszonych przez Prezesa NRA, Przemysława Rosatiego w 2021 r.

Prezes NRA spotykał się wówczas z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych oraz SSO Wojciechem Łukowskim, Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, a w lipcu 2021 r. przekazał postulaty zmian w Portalu Informacyjnym w korespondencji.

(czytaj pismo do min. Katarzyny Frydrych)


(czytaj pismo do s. Wojciecha Łukowskiego)

Adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA, zachęca do przesyłania postulatów zmian na adres bazy@nra.pl Będą one podstawą do kolejnych rozmów z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości i prac nad Portalem.  

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry