Kolejne działania Prezesa NRA ws. wysokości stawek z urzędu

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wsparcie działań Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz urealnienia wysokości wynagrodzeń za świadczenie przez adwokata pomocy prawnej z urzędu tak, by zostały one dostosowane do współczesnych realiów ekonomicznych. 20 sierpnia br. Naczelna Rada Adwokacka i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podpisali porozumienie o współpracy.

Prezes NRA zaznacza, że adwokaci są przedsiębiorcami, a stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców jest zadaniem Rzecznika MiŚP. Wynagrodzenie adwokatów za pomoc prawną z urzędu pozostaje od lat na niezmienionym, niskim poziomie, nie gwarantującym często nawet zwrotu dojazdów na rozprawy.

Ten stan rzeczy jest tym bardziej rażący, gdy porówna się go z danymi o wzroście średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że w okresie od maja 2015 r. do lipca 2021 r. średnie wynagrodzenie w tym sektorze wzrosło o 45,8%, natomiast płaca minimalna o 60%. Stąd konieczne jest przyjrzenie się wysokości stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Prezes NRA wskazuje, że za udzielanie tej pomocy, w przeliczeniu na godzinę pracy, w przeważającej liczbie spraw z urzędu adwokaci otrzymują od Skarbu Państwa wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 r. oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Stawka ta w 2022 roku to 19,60 zł.

Adw. Przemysław Rosati argumentuje, że wsparcie Urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest niezbędne w ramach dyskusji o konieczności urealnienia stawek za sprawy z urzędu i rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie.

Pismo skierowane jest do Jacka Cieplaka, zastępcy rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (czytaj pismo)

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Jacek Cieplak, zastępca rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podpisali 20 sierpnia 2021 r. porozumienie o współpracy. Celem Porozumienia między Naczelną Radą Adwokacką i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców jest współdziałanie i udzielanie sobie wzajemnie pomocy.  Współpraca obejmować będzie m.in. działalność wydawniczą i szkoleniową. Przedstawiciele obu stron Porozumienia zapraszani będą do uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i seminariach, a także proponować będą wzajemnie tematy szkoleń. Strony deklarują także zamiar realizacji wspólnych programów edukacyjno-informacyjnych i legislacyjnych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry