Konkretne propozycje NRA dot. nowych funkcjonalności w PI

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, w którym wskazuje kolejne uwagi mające na celu usprawnienie funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Prezes NRA zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia:

  • „skrzynki odbiorczej (inbox)” – skrzynka grupująca/integrująca w jednej zakładce, wyłącznie dokumenty (pisma sądowe) podlegające doręczeniu, w trybie regulacji ustawowej wskazanej na wstępie (art. 15 zzs9 ust. 2), udostępnione w portalu we wszystkich sprawach, do których dostęp został udzielony pełnomocnikowi procesowemu, we wszystkich apelacjach,
  • „elektronicznego kalendarza pełnomocnika procesowego” – pozwalającego na odnotowywanie terminów rozpraw/posiedzeń sądowych i czasu ich trwania, w sprawach prowadzonych przez pełnomocnika procesowego posiadającego konto w portalu informacyjnym, pozwalający na blokowanie terminów czynności procesowych w ramach wszystkich apelacji w sposób wyłączający kolizje terminów, a także posiadający funkcjonalność pozwalającą pełnomocnikowi procesowemu oznaczyć do 25 dni roboczych w roku kalendarzowym, w których nie jest dopuszczalne dokonanie doręczenia, jak również wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy lub posiedzenia sądu,
  • powtórnego zawiadomienia pełnomocnika procesowego za pośrednictwem poczty elektronicznej o piśmie oczekującym na doręczenie, w 7 dniu licząc od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym,
  • wyodrębnienie w zawiadomieniu przesyłanym do pełnomocnika procesowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o dokumentach oczekujących na doręczenie w oparciu o art. 15 zzs9 ust. 2 ustawy, od informacji o innych pisma umieszczonych w portalu, które nie podlegają doręczeniu w tym trybie,
  • możliwości prowadzenia w ramach portalu korespondencji z sekretariatem sądu (wydziału; asystentem sędziego) w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu, np. w przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie dostępu do sprawy lub w ramach danej sprawy w zakresie dotyczącym tej sprawy (wewnętrzna poczta lub komunikator),
  •  możliwości zamawiania za pośrednictwem portalu akt spraw do czytelni z możliwością oznaczenia daty i godziny udostępnienia akt (kalendarz).

W piśmie prezes Rosati składa również podziękowania za potwierdzoną w rozmowie deklarację wykonania funkcjonalności polegającej na możliwości wygenerowania informacji dotyczącej daty odbioru pisma doręczonego w sposób elektroniczny (elektroniczne urzędowe poświadczenie odbioru pisma procesowego), w tym możliwości wydruku takiej informacji na podstawie danych zamieszczonych w portalu.

czytaj pismo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry