Komunikat nt. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata

Publikujemy komunikat adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata. Komunikat ma charakter informacyjny. Program ubezpieczeniowy reguluje Umowa Generalna i mające do niej zastosowanie załączniki.

Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. ustaliły warunki nowej umowy generalnej w zakresie programu ubezpieczeniowego dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych, dla adwokatów na lata 2022-2025.

Nowa propozycja obejmuje wyższe sumy gwarancyjne przy zachowaniu dotychczasowych poziomów składek w dwóch podstawowych wariantach (dotychczasowe warianty sumy gwarancyjnej EUR 50.000 i 100.000 to teraz odpowiednio EUR 100.000 i EUR 150.000), korzystniejsze poziomy składek i wyższe sumy gwarancyjne dla limitów sum gwarancyjnych powyżej EUR 150.000.

Ponadto dotychczasowa oferta ubezpieczeń dobrowolnych dostępnych dla adwokatów została rozszerzona o nowe produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej adwokata, ubezpieczenie odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej dla osób sprawujących funkcje w zarządach lub radach nadzorczych w ramach wykonywania czynności zawodowych – będą dostępne od 01.03.2022 r.

W ramach składki podstawowej ubezpieczenie obejmuje czynności adwokata jako mediatora i kuratora do sumy gwarancyjnej 100.000 złotych (podwyższenie tej sumy gwarancyjnej jest możliwe za zapłatą dodatkowej składki).

W ramach nowego programu ubezpieczenia zmianie ulega forma płatności – za nowe okresy ubezpieczenia rozpoczynające się od 1 stycznia 2022 r. składka będzie płatna jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia w określonym terminie (po złożeniu deklaracji w ORA lub zaakceptowaniu wniosku w systemie IT), a dokonanie tej płatności jest warunkiem koniecznym do potwierdzenia zawarcia umowy na wskazanych we wniosku warunkach.

Płatności ratalne będą możliwe wyłącznie za zgodą poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich.

Ustalone na następne okresy od stycznia 2022 roku wysokości sum ubezpieczenia i składek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla adwokatów znajdują się w załączonym komunikacie

(pobierz Komunikat Prezesa NRA)

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca też uwagę i uprzejmie przypomina o konieczności uregulowania składki w przypadku adwokatów, na których koncie widnieje zaległość w płatności za dotychczasowe ubezpieczenie. Istnienie zaległości w płatnościach składek skutkuje brakiem możliwości skorzystania z wyższych niż minimalna suma gwarancyjna (suma gwarancyjna 100.000 EUR – składka roczna 120 złotych) oraz możliwości automatycznego wznowienia polisy na warunkach opisanych w komunikacie w pkt 2.

Niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry