Komunikat nt. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata

Publikujemy komunikat adw. Henryka Stabli, skarbnika NRA oraz adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata.

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Z upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uprzejmie informujemy, że:

1. Aneksem do Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów, zawartym przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, poszerzony został zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata. W ramach składki podstawowej ubezpieczeniem objęte zostały czynności związane z pełnieniem funkcji mediatora z sumą gwarancyjną 25.000,oo złotych. Ubezpieczenie tego ryzyka na wyższą sumę gwarancyjną wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w ramach bezpośrednich uzgodnień z ubezpieczycielem;

2. Tym samym aneksem została nadto stworzona możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności adwokata w związku z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych na sumy gwarancyjne:

 -  od 100.000,00 złotych /składka roczna 650,00 złotych/,

 - do 500.000,00 złotych /składka roczna 1900,00 złotych/.

Ubezpieczenie takie wymaga  bezpośrednich uzgodnień z ubezpieczycielem / możliwe jest też ustalenie wyższej sumy gwarancyjnej/;

3. Aneks precyzuje jak należy ustalać datę zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością cywilną wskazując, że: " .... ilekroć powstaje wątpliwość, kiedy doszło do działania lub zaniechania Ubezpieczonego z którego wynikła szkoda objęta zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata (obowiązkowego lub dobrowolnego) uznaje się, że stało się to w ostatnim dniu terminu, do upływu którego Ubezpieczony mógł skorygować swój błąd w taki sposób, że do szkody by nie doszło...";

Przekazując powyższe informacje zwracamy się przy tej okazji do wszystkich Koleżanek i Kolegów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej z prośbą, aby traktować w sposób szczególnie skrupulatny obowiązek terminowej wpłaty składki za pośrednictwem właściwej Izby Adwokackiej na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Terminowe opłacanie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC przesądza bowiem o możliwości zgodnego z prawem o adwokaturze wykonywania zawodu adwokata, a w związku z tym należy do podstawowych obowiązków każdego z nas.

Zwracamy przy tym uwagę, ze terminowe regulowanie zobowiązań będzie jednym z czynników branych pod uwagę w przyszłości przy negocjowaniu warunków kolejnej umowy z ubezpieczycielem. Wyrażamy przekonanie, że niniejszy apel zostanie przez Państwa życzliwie przyjęty jako wyraz troski o wspólne dobro całej społeczności adwokackiej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem i wyrazami szacunku

Adw. Henryk Stabla                                                                       adw. Rafał Dębowski

Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej                                   Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej

 

(czytaj komunikat w dokumencie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry