Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Publikujemy komunikat adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci adwokaccy

 

Dobiega końca kadencja Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgromadzenia izb adwokackich zostały zaplanowane na wrzesień i październik, a Krajowy Zjazd Adwokatury na koniec listopada br. Niestety, czas pandemii wymusza korektę tych planów. Część zgromadzeń nie będzie mogła odbyć się w zaplanowanym terminie, albo w dotychczasowej, tradycyjnej formie zgromadzenia bezpośredniego.

Ustalone zostało z Ministerstwem Sprawiedliwości, że w wyniku inicjatywy legislacyjnej rządu NRA uzyska w drodze ustawowej upoważnienie do określenia zasad odbywania zgromadzeń i zjazdu także w inny sposób niż obecnie obowiązujący. Przewidywany czas zmian  ustawowych to wrzesień/październik tego roku. W toku spotkania, które odbyło się 4 września, przedstawiciele Ministerstwa potwierdzili nasz pogląd, że do czasu wyboru nowych władz w izbach i na szczeblu krajowym, obecne władze mają mandat do sprawowania funkcji na zasadzie art. 11 ust. 2 Prawa o adwokaturze, bez konieczności przedłużania kadencji.

W takiej sytuacji NRA zadeklarowała jak najszybsze - w aktualnych warunkach - podjęcie działań w celu przeprowadzenia zgromadzeń, zjazdu i powołania władz na kolejną kadencję. Komunikat w tej sprawie jest na stronie www.adwokatura.pl

Powyższy stan rzeczy będzie wymagał od NRA i rad okręgowych podjęcia działań w celu sprawnej organizacji zgromadzeń i zjazdu.

Chcę podkreślić, że niezależnie od tego zadania organizacyjnego, zadaniem najważniejszym jest kontynuacja i rozwijanie wszystkich podjętych dotychczas wysiłków na rzecz ochrony zawodu i pomocy adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a także na rzecz sprawnego samorządu. 

W dużym skrócie przedstawię Koleżankom i Kolegom adwokatom i aplikantom kierunki i rodzaje działań, które chcę realizować równolegle z przygotowaniami do zjazdu, podczas którego przeprowadzone zostanie podsumowanie kadencji i wybór władz.

 

Wsparcie finansowe.

 

 • Składka płacona przez izby na pokrycie kosztów działania NRA, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury została obniżona zgodnie z daną przeze mnie na zjeździe obietnicą, poczynając od 2017 r. o 25%. To oznacza, że te środki w istotnym rozmiarze pozostają w dyspozycji rad okręgowych, które mogą je wykorzystywać na potrzeby izby i zrzeszonych w niej adwokatów i aplikantów adwokackich. Ten kierunek zmian zamierzam kontynuować przy pracach nad budżetem na kolejny rok.

 

 • W związku z epidemią przyjęta została strategia pomocowa dla adwokatów i aplikantów. Przeznaczyliśmy na tę pomoc 2 mln zł do uruchomienia w ramach funduszu pożyczkowego i fundacji. W tym celu stworzone zostały ramy do udzielania pożyczek wieloletnich, bardzo nisko oprocentowanych dla izb, które znalazły się w trudnej sytuacji, wywołanej kryzysem związanym ze stanem epidemii i innymi przypadkami losowymi. Celem zaś fundacji jest m.in. uruchomienie systemu pomocy bezpośredniej, w szczególności dla adwokatów i aplikantów oraz członków ich rodzin. Przewidziane zostało przekazanie na początek na rzecz naszej adwokackiej fundacji kwoty 0,5 mln zł. Dokończenie działań organizacyjnych i rejestrowych dotyczących fundacji jest planem na najbliższy czas. Liczę, że fundacja z upływem czasu będzie coraz lepszym narzędziem pomocowym.

 

 • NRA skierowała pomoc finansową do izb adwokackich poprzez znaczące okresowe ulgi finansowe z tytułu składek w roku 2020. W ten sposób w izbach pozostało prawie 2,4 mln złotych, które mogły być wykorzystane według potrzeb identyfikowanych i ocenianych przez rady adwokackie. W przypadku ewentualnego powtórzenia się sytuacji z marca, kwietnia i maja br., kiedy zatrzymana została praktycznie każda nasza działalność zawodowa, jesteśmy przygotowani organizacyjnie i finansowo na pomoc dla adwokatów, aplikantów i dla izb adwokackich.

 

 • Prowadzimy prace nad modelem grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla adwokatów i aplikantów. Docelowo chciałbym, żeby możliwe było ubezpieczenie ogólnopolskie o szerokim pakiecie świadczeń medycznych przy niewysokiej odpłatności. Zadanie wymaga analizy rynku przez ubezpieczycieli, z uwzględnieniem objęcia ubezpieczeniem także adwokatów emerytów i rencistów.

 

Wsparcie w uzyskiwaniu wiedzy i  dodatkowych umiejętności.

 

 • Rozwinięta została sfera kształcenia mediatorów. Centrum Mediacji przy NRA prowadzi szkolenia w formie bezpośredniej i w sposób zdalny, dające uprawnienia mediatorów, co jest nie do przecenienia w obecnej i przyszłej sytuacji, która wymaga od adwokatów różnorodnych umiejętności. Ta różnorodność pozwoli lepiej znosić skutki osłabienia rynku i trudności w prowadzeniu kancelarii. Centrum rozwinęło strukturę we wszystkich izbach.

 

 • Temu samemu celowi służy założona w tym roku „Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości”. Prowadzone w jej ramach wykłady i zajęcia są dobrym rozwiązaniem na doskonalenie zawodowe i będą na pewno kontynuowane.

 

 • Doskonalenie zawodowe to także platforma Idea, organizowana przez izby krakowską i wrocławską przy wsparciu finansowym NRA. Wprowadziliśmy też możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego za udział w e-learningu, polegającym na weryfikowanej lekturze tekstu w elektronicznej Palestrze. Różnorodność form doskonalenia zawodowego ułatwia wykonywanie tego obowiązku, a także dostosowuje się do różnych potrzeb adwokatów – słuchaczy.

 

 • Aplikanci adwokaccy to część adwokatury. Zawsze byli przeze mnie traktowani w kategorii wspólnotowości. Dlatego wsparcie samorządu, którego przykłady podałem, są kierowane także do nich. Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne. O realizacji tej zasady muszą wprawdzie decydować dziekani, ale NRA wskazywała i w 2018 r. i obecnie taki kierunek organizacyjny aplikacji.

 

Wsparcie w wykonywaniu zawodu.

 • Priorytetem od początku tej kadencji jest stały monitoring zmian legislacyjnych i podejmowanie działań w celu tworzenia dobrych warunków wykonywania zawodu i zapobiegania rozwiązaniom złym, takim jak projektowane przepisy o uchylaniu tajemnicy adwokackiej przez prokuratora, czy jak projekt przepisów restrykcyjnych w k.p.c. wobec adwokatów w przypadku uiszczenia opłaty od środka zaskarżenia w niewłaściwej wysokości i „karanie” klienta podwyżką opłaty w wysokości 100%.

 

 • Przygotowany został kompleksowy projekt kodeksu etyki i od kilku miesięcy poddany jest publicznej debacie całego środowiska, celem zebrania uwag i przedstawienia dokumentu na zjeździe. Czeka także na uchwalenie przez NRA gotowy projekt regulaminu wykonywania zawodu.

 

Integracja środowiska.

 • Czas epidemii zamknął nas w domach, zmienił zasady naszej pracy. Powoli wychodzimy z tego stanu i wracamy do „normalności”. Wrócą organizowane przez adwokaturę zawody sportowe i inne spotkania, które budują wspólnotowość adwokacką. Mam nadzieję, że jak co roku odbędą się Dni Kultury Adwokatury w Krakowie, które przyciągają nie tylko adwokatów, ale i inne środowiska prawnicze, które cenią nasze zaangażowanie w promowanie kultury wysokiej. Pod tym względem jesteśmy unikalni w skali nie tylko krajowej. 

 

Czas przewidziany na organizacyjne czynności związane ze zgromadzeniami i zjazdem musi być wykorzystany efektywnie do realizacji i kontynuacji przedstawionych zadań samorządu.

W 102-letniej historii naszego samorządu zawsze – niezależnie od dzielących nas różnic w poglądach politycznych – byliśmy jednomyślni w sferze pryncypiów dotyczących praw jednostki i niezależności naszego zawodu. Z tej jedności wynika moja siła do działania w imieniu środowiska, a także nasza siła w codziennym wykonywaniu zawodu przez każdego z nas.

 

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Adw. Jacek Trela

Prezes NRA

 

 

(czytaj dokument w pliku pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski