Komunikat Prezydium NRA dot. działań w stanie zagrożenia epidemicznego - uaktualnienie informacji

Poniżej publikujemy komunikat Prezydium NRA na temat podjętych działań w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie,

Szanowni Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

W obliczu zagrożenia epidemicznego i jego wpływu na wykonywanie naszego zawodu teraz i w przyszłości, a także na funkcjonowanie organów samorządu zawodowego, Prezydium NRA podejmuje intensywne działania, będąc w stałym kontakcie za pomocą elektronicznych kanałów informacji. We wtorek, 17 marca br. w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono najpilniejsze kwestie dotyczące ochrony interesów członków samorządu, realizacji przez samorząd jego zadań i przyjęto kierunkowe decyzje.

Prezydium NRA ocenia sytuację spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego jako wyjątkowo groźną dla działalności kancelarii adwokackich. Dotyczy to także skutków społeczno-ekonomicznych, jakie zapewne nastąpią w wyniku wprowadzenia takiego stanu.

Dlatego jeszcze w sobotę, 14 marca br. zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie zasad działania sądów, które w sposób istotny zminimalizują ryzyko zakażenia wirusem przez strony i przez ich pełnomocników i obrońców. Zwróciliśmy się także o ograniczenie korespondencji wysyłanej przez sądy do stron oraz ich pełnomocników i obrońców do niezbędnego minimum. Te i inne post ulowane przez nas rozwiązania zostały w dniu 18 marca br. rekomendowane sądom przez Ministerstwo Sprawiedliwości (czytaj uchwałę 156/2020, czytaj też: Projekt NRA zmian w specustawie ws. koronawirusa) .

Oceniając sytuację długofalowo i dostrzegając zagrożenie egzystencjonalne dla dużej części kancelarii adwokackich, wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów o objęcie adwokatów pakietem antykryzysowym dla małych przedsiębiorstw. Postulujemy m.in. zwolnienie z obowiązku uiszczania danin publiczno-prawnych, w tym składek na ZUS. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu naszych Koleżanek i Kolegów obecny stan kryzysowy stwarza istotne problemy finansowe. Każde zmniejszenie obciążeń zwiększy szanse na przetrwanie i uratowanie swoich miejsc pracy i miejsc pracy aplikantów adwokackich i innych osób zatrudnianych.

Jednym z obciążeń adwokatów są składki samorządowe na rzecz Izby adwokackiej.

Z zadowoleniem przyjmujemy podjęte w Izbach działania w kierunku odraczania terminów wpłaty składek. Zachęcając do tego typu rozwiązań, Prezydium NRA w uchwale z 17 marca br. zdecydowało o odroczeniu płatności składek za marzec 2020 roku na rzecz funduszu administracyjnego NRA przez te Izby, które odroczyły lub odroczą płatności adwokatom zrzeszonym w poszczególnych Izbach.

Pomoc adwokatom w obecnej, coraz trudniejszej sytuacji spoczywa w głównej mierze na Izbach i okręgowych radach, które najlepiej znają potrzeby środowiska. Konieczna jest aktywizacją całego środowiska i wykazanie solidarności między-koleżeńskiej, przy czym system pomocowy powinien obejmować osoby znajdujące się faktycznie w potrzebie. Prezydium NRA deklaruje gotowość Naczelnej Rady Adwokackiej do udziela w tych działaniach wszelkiego możliwego wsparcia, dostosowując decyzje do aktualnej sytuacji.

Dlatego przewidzieliśmy możliwość odroczenia wpłat przez Izby składek na fundusz administracyjny NRA za dalsze okresy, w zależności od rozwoju sytuacji. Nie wykluczamy także podjęcia decyzji o zmianach w zakresie ustalonego uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 17 stycznia 2020 r. zakresu obowiązku wpłat na rzecz NRA, co z przyczyn formalno-prawnych niestety wymagać będzie jednak decyzji całej Naczelnej Rady Adwokackiej. Podjęliśmy decyzję o takim przeorganizowaniu środków będących w posiadaniu NRA, aby możliwe było szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości wykonywania zadań ustawowych przez organy adwokatury.

Prezydium NRA wystąpiło do przewodniczących komisji przy NRA o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania na środki finansowe w związku z oczywistą koniecznością ograniczenia, przełożenia bądź nawet odwołania zaplanowanych działań przez komisje z uwzględnieniem że Prezydium NRA za priorytet w 2020 roku uznaje zapobieganie i usuwanie skutków wirusa SARS-CoV-2.

Prowadzimy rozmowy z ubezpieczycielem w celu uzyskania ulg dla adwokatów z tytułu ubezpieczenia OC. O ostatecznych wynikach będziemy informować. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze potwierdzenia zawieszenia płatności opłat z tego tytułu, dlatego zwracamy się do adwokatów o terminowe realizowanie opłat z tego tytułu na rzecz Izb, przypominając jednocześnie, że posiadanie ubezpieczenia OC jest ustawowym warunkiem wykonywania zawodu adwokata.

Obowiązkiem samorządu jest kształcenie aplikantów. Dlatego rozważamy różne warianty realizacji tego obowiązku, tak by nie piętrzyć zaległości szkoleniowych. Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przygotowuje wariantowe rozwiązania tego zagadnienia. Rozważane jest wprowadzenie wykładów wirtualnych na platformie internetowej dla całych grup aplikanckich prowadzonych przez wykładowcę z pomieszczeń rad adwokackich. Program pilotażowy zostanie wprowadzony przez przewodniczącego Komisji adw. Marcina Derlacza w Izbie gdańskiej w najbliższych dniach. Raport z tego działania Prezydium NRA otrzyma na najbliższe posiedzenie, 24 marca br. i podjęte zostaną stosowne decyzje.

Rozważane jest także nadanie Okręgowym Radom Adwokackim uprawnienia do przesuwania okresu szkoleniowego na okres wakacyjny (lipiec, sierpień), a także inne sposoby zastępczego realizowania programu aplikacji. Działania te podejmowane są w szczególności w interesie aplikantów, aby zadania i obowiązki przewidziane w regulaminie odbywania aplikacji dotyczące zarówno Izb, jak i aplikantów zostały w pełni zrealizowane. W tej materii Prezydium NRA zwraca się do wszystkich aplikantów i całej społeczności adwokackiej, w szczególności do patronów i wykładowców, z apelem o wyrozumiałość i pełne zaangażowanie. Należna w tej sytuacji opieka samorządu adwokackiego obejmować musi wszystkich członków samorządu, w tym także aplikantów.

To szczególny czas, w którym wszyscy musimy sprostać wyzwaniu, aby nie być obojętnym.

 

Za Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Adw. Jacek Trela

Prezes NRA

 

Adw. Rafał Dębowski

Sekretarz NRA

 

Adw. Henryk Stabla

Skarbnik NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry