Komunikat wspólny NRA i KRRP

 WSPÓLNY KOMUNIKAT

W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski - sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik - Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów. Podczas spotkania przedstawiciele obu samorządów przedłożyli opinie prawne o projekcie ustawy oraz postulaty legislacyjne.

Przedstawiciele naszych samorządów zwrócili uwagę na najważniejsze zagrożenia i problemy wynikające z przedłożonego do Sejmu projektu ustawy. Wskazali na brak zabezpieczeń procesowych dla obywateli – uczestników wymiaru sprawiedliwości dotkniętych skutkami epidemii. Ważnym elementem rozmów były kwestie związane z zapewnieniem prawidłowości doręczeń pełnomocnikom procesowym korespondencji drogą elektroniczną, jak też zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez powrót do posiedzeń stacjonarnych z alternatywą dla posiedzeń zdalnych i jako wyjątkiem posiedzeń niejawnych. Rozmawiano również o liczebności składów orzekających.

Strony zgodziły się z potrzebą wypracowania rozwiązań alternatywnych, tak aby w sposób należyty chronić interesy uczestników wymiaru sprawiedliwości – stron i pełnomocników procesowych przy zapewnieniu zasady ciągłości i sprawności funkcjonowania sądów. W zakresie doręczeń przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjęli postulaty samorządów zawodowych dotyczące wydłużenia skutku doręczenia do 14 dni i zabezpieczenia uzyskania informacji o wysłaniu korespondencji w tej formie.

Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą propozycją legislacyjną i wypracowania alternatywnych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawodowe propozycji. Konkluzją ze spotkania jest także potrzeba dalszych rozmów w celu wypracowania długofalowych rozwiązań w zakresie informatyzacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

r.pr. Włodzimierz Chróścik                                                                          adw. Rafał Dębowski
Prezes KIRP                                                                                                            Sekretarz NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski