Konferencja kierowników szkolenia aplikantów w Kazimierzu Dolnym

Tradycyjnie już kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich spotkali się w dniach 5-7 kwietnia 2019 r.  na wiosennej konferencji w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, organizowanej przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

Z ramienia Prezydium NRA na obrady przybyli: adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA. Gościem na konferencji był także adw. Stanisław Kłys, członek NRA oraz adw. Małgorzata Gruszecka. Obecni byli też członkowie NRA, którzy są równocześnie członkami Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich: dziekan dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan Justyna Mazur, dziekan Jerzy Zięba, adw. Bartosz Grohman, adw. Przemysław Rosati.

Uczestników przywitała przewodnicza KKAA adw. Elżbieta Nowak.

Następnie zreferowała przebieg spotkania KKAA z aplikantami adwokackimi, które odbyło się w dniu 15 marca b.r. w Warszawie. Przedstawiła uwagi aplikantów i problemy, które poruszali podczas spotkania. Głównie dotyczyły one przebiegu praktyk sądowych i prokuratorskich, odbywanych podczas I roku aplikacji, relacji aplikanta z patronem, a także szkolenia komplementarnego organizowanego przez ORA, w tym też poruszono zagadnienie  możliwości odwołania się od wyniku kolokwium rocznego. W wielu izbach zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeniowej, z naciskiem na walory praktyczne nauki zawodu, co, zdaniem naszych młodszych koleżanek i kolegów, jest dobrą i oczekiwaną przez nich formą. Podkreślali oni także potrzebę  wprowadzenia zajęć dotyczących kompetencji miękkich, takich jak praca z klientem, radzenie sobie ze stresem, zajęcia z wystąpień publicznych czy marketingu prawniczego. Zauważyli niedostatki przygotowania akademickiego, co niejednokrotnie uniemożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych bez powtórzenia materiału, który winien być znany absolwentom wydziałów prawa.

W wyniku dyskusji nad przedstawionymi  zagadnieniami uczestnicy Konferencji uznali, iż problem jakości praktyk sądowych i prokuratorskich winien być monitorowany na poziomie izb przez dziekanów, którzy zawierają umowy z prezesami Sądów Okręgowych. Nadto uznali, że nie ma potrzeby dokonywania zmiany §19 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. Zgodnie opowiedzieli się za tym, by patroni, w miarę możliwości, zawierali z aplikantami umowy, w ramach których aplikanci otrzymywać będą wynagrodzenia za pracę świadczoną w kancelarii patrona. Stanowisko to poparł adw. Ziemisław Gintowt, który podkreślił, iż aplikant wykonujący pracę na rzecz kancelarii patrona winien być należycie wynagradzany adekwatnie do stopnia swoich umiejętności i czasu jaki poświęca na pracę w kancelarii.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad obecnych czekała niespodzianka przygotowana przez adw. Stanisława Kłysa. Gościem specjalnym był utalentowany młody muzyk z Ukrainy Dymitro Hołowenko, którego koncert na gitarze klasycznej zachwycił uczestników obrad. Artysta został nagrodzony zasłużonymi brawami.

W drugim dniu obrad dziekan Jerzy Zięba zreferował problem niedostatku środków finansowych pozyskiwanych z opłat za aplikację od aplikantów na pokrycie kosztów szkolenia w małych izbach. Finansowanie szkolenia w mniejszych izbach to problem, który powinien zostać rozstrzygnięty na poziomie Prezydium NRA. Celowym byłoby zawieranie porozumień dotyczących wspólnych szkoleń międzyizbowych.

Izby rokrocznie składają sprawozdania dotyczące wydatkowania środków z tytułu opłat za aplikację. Problem zbyt wysokiej opłaty za szkolenie aplikacyjne, jaki się w ostatnim czasie pojawia w dyskusji na forum publicznym, jest nieadekwatny do rzeczywistej sytuacji występującej nie tylko w małych izbach. Najlepiej będzie to widoczne w sprawozdaniach, które ORA przedłożą Ministrowi Sprawiedliwości.

Adwokat Andrzej Malicki zaproponował, by rozważyć stworzenie regionalnych centrów szkoleniowych. Wskazał, iż stawka za przeprowadzenie godziny zajęć szkoleniowych winna wynosić maksymalnie 250 złotych netto. Należy zastanowić się również nad stworzeniem funduszu wyrównawczego.

W odpowiedzi na sygnalizowany problem niedostatku środków na finansowanie szkolenia w małych izbach adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka podkreśliła, że Adwokaturze zostały dwa filary – postępowania dyscyplinarne oraz szkolenie aplikantów. Szkolenie powinno być prowadzone w ramach każdej izby adwokackiej. Stworzenie centrów regionalnych może tworzyć pole do pełnej centralizacji szkolenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Adwokat Hanna Ślęzak zadała pytanie, jaka skala pomocy finansowej jest potrzebna mniejszym izbom dla zbilansowania kosztów szkolenia aplikantów adwokackich. W ORA w Bydgoszczy, jak podała dziekan Justyna Mazur, występuje  potrzeba na poziomie ok. 10.000 złotych rocznie do zbilansowania szkolenia. Braki podobnego rzędu wielkości występują w funduszach szkolenia także w innych mniejszych izbach.

Adw. Jerzy Glanc zasugerował wyodrębnienie ze składki na NRA celowej kwoty przeznaczonej na szkolenie aplikantów.

Adw. Marek Brudnicki postulował, by uczestnicy obecni na Konferencji  zajęli stanowisko w tej kwestii, które zostanie przedstawione NRA. Obecni zgodnie, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli następujące stanowisko:

„Uznając za priorytet zachowanie szkolenia w ramach poszczególnych izb adwokackich Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o zwiększenie środków finansowych Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich celem przeznaczenia ich na wsparcie organizacyjne izb, które mają trudności z finansowaniem szkolenia aplikantów adwokackich”.

Następnie dziekan Agnieszka Zemke– Górecka zreferowała stan przygotowań do planowanego w październiku 2019 roku Forum Aplikantów Adwokackich, które ma na celu większe zaangażowanie aplikantów w życie samorządu oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem.

Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich adwokat Elżbiet Nowak wskazała, że w dniu 11 października 2019 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna Konferencja Kierowników Szkolenia oraz Forum Aplikantów Adwokackich. Wydarzenie to odbędzie się w dniu poprzedzającym Krajowy Konkurs Krasomówczy, którego organizatorem w roku bieżącym jest ORA w Gdańsku.

W kolejnym punkcie obrad adw. Dorota Kulińska, Kierownik Szkolenia Aplikantów przy ORA w Warszawie, zreferowała temat związany ze wzmocnieniem skuteczności patronatu. Wskazała sposoby i możliwości  wprowadzania modyfikacji w sferze mechanizmu wyznaczania i monitorowania patronatu,  poskreślała konieczność intensyfikacji wysiłków wspierających zapewnienie realnego charakteru patronatu. Przedstawiła materiał filmowy z akcji uczeń - mistrz, prowadzonej przez ORA w Warszawie, w której znani warszawscy adwokaci opowiadają o swoich doświadczeniach w relacji patron – aplikant, podkreślając jak ważną jest instytucja patronatu, która często kształtuje przyszłe życie zawodowe adwokata. 

Po obradach uczestnicy konferencji odbyli spacer po uroczym Kazimierzu, którego magia wzbogaciła walory spotkania.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry