Konfiskata majątku w razie napaści zbrojnej nie wymaga zmian w Konstytucji – opinia NRA

Naczelna Rada Adwokacka przekazała do Kancelarii Sejmu RP opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, w zakresie proponowanej poprawki ujętej w art. 1 pkt 2 projektu, dotyczącej konfiskaty majątku.

Opinia krytycznie odnosi się do proponowanej zmiany. – Brak jest podstaw do uznania, że zachodzi potrzeba zmiany Konstytucji dla wprowadzenia najpierw zamrożenia, a następnie konfiskaty majątku osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów w związku z napaścią zbrojną dokonaną przez obce państwa na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP napaści na terytorium innego państwa. – czytamy.

Autorka opinii uzasadnia, że obowiązująca konstytucja RP pozwala na wprowadzenie takich rozwiązań drogą ustaw zwykłych bez potrzeby jej zmiany. – Rzeczpospolita Polska już od dawna (18 lat) stosuje mechanizmy zamrożenia funduszy i innych aktywów majątkowych podmiotów powiązanych z terrorystami i terroryzmem, zaś prawo pozwala również na orzeczenie przepadku takich majątków. Tożsame rozwiązania można wprowadzić do polskiego ustawodawstwa w przypadku zagrożenia, którego dotyczy projekt.

W opinii podkreślono, że istotne jest, aby wprowadzić gwarancję proceduralną w postaci konieczności uzyskania orzeczenia sądowego w przedmiocie przepadku.

Autorką opinii jest adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, przewodnicząca zespołu ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa UE w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. 

Czytaj opinię

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry