Krajowy Zjazd Adwokatury uchwalił Strategię Adwokatury

XII Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbył się w dniach 25-26 listopada w Krakowie, uchwalił wieloletnią Strategię Adwokatury. Zawiera ona główne założenia, jakimi powinny kierować się władze Adwokatury w swej działalności, w perspektywie czasowej wykraczającej poza ramy kadencji organów. 

Założenia Strategii są niezależne od zmian personalnych we władzach Adwokatury oraz w Izbach. Nadają trwałość, stabilność oraz spójność działaniom władz samorządowych, koordynują działania samorządu na poziomach krajowym i izbowym, a nadto zapobiegać mają działaniom przypadkowym i rozbieżnym. Osiem celów strategicznych ma za zadanie ukierunkowanie stałych działań samorządu, zaś przyporządkowane im metody operacyjne - wskazanie strategicznych instrumentów i sposobów osiągnięcia zdefiniowanych celów.

Znaczenie Strategii jest tym większe, że została ona opracowana przy olbrzymim, spontanicznym udziale środowiska adwokackiego i w sposób najbardziej transparentny. W toku prac nad Strategią, jej założenia były sukcesywnie publikowane w artykułach, felietonach i w wypowiedziach prasowych oraz na portalach społecznościowych. Przeprowadzona została ankieta, na którą odpowiedziało prawie 9.000 adwokatów i aplikantów. Przygotowany w oparciu o jej wyniki projekt roboczy został poddany krytycznemu spojrzeniu środowiska. Projekt ten był wielokrotnie modyfikowany w oparciu o sugestie włączających się w prace adwokatów oraz osób bezpośrednio pracujących nad Strategią, a także w toku kolejnych posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej. O Strategii Adwokatury można powiedzieć, że rzeczywiście pochodzi od samego środowiska, w tym w dużej mierze od młodego pokolenia Adwokatury, które staje się istotnym adresatem tej Strategii.

(Czytaj: Strategię Adwokatury)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry