Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przestawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

29 grudnia 2016, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa sędzią Dariuszem Zawistowskim i dwoma wiceprzewodniczącymi: sędzią Krzysztofem Wojtaszkiem i sędzią płk. Piotrem Raczkowskim. 

2 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej.

3 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie powołania składów poszczególnych Komisji działających przy NRA (uchwała nr 13/2017) oraz uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji (uchwała nr 14/2017). Powołało też koordynatora ds. związanych z dostępem do informacji publicznej, którym został adw. Sławomir Krześ (uchwała nr 15/2017) oraz postanowiło odwołać adw. Dominikę Stępińską--Duch z delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). (Uchwała nr. 17/2017)

Prezydium skierowało projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej na posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 21 stycznia w Warszawie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła projekt planu pracy na rok 2017 – przygotowany we współpracy z adw. Ziemisławem Gintowtem, członkiem Prezydium NRA. Prezydium przyjęło projekt i skierowało go do uchwalenia na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie nowego Statutu OBA (uchwała nr 16/2017 i załącznik do niej).

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o pracach dotyczących organizacji Kongresu Prawników i udziale w nich Adwokatury. Organizacja Kongresu jest też tematem spotkań Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, do którego należy Naczelna Rada Adwokacka. 

Prezydium postanowiło, że NRA przystąpi do postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skarg kasacyjnych sądów dyscyplinarnych płockiej i warszawskiej izby adwokackiej, w zakresie zobowiązania do udzielenia informacji publicznej. W tym celu Prezydium udzieliło pełnomocnictwa adw. Przemysławowi Rosatiemu.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, mówiła o bieżących pracach.

Adw. Jacek Trela przedstawił informację o podpisaniu z Polską Akcją Humanitarną umowy darowizny 100 tys. zł na rzecz pomocy mieszkańcom Aleppo. PAH przedstawi raport z wydatkowania darowizny Adwokatury. Adw. Trela przypomniał, że zbiórka adwokatów na pomoc Aleppo trwa, Prezydium zachęciło okręgowe rady adwokackie do wpłacania datków na konto PAH z dopiskiem „Adwokaci na Aleppo” oraz do propagowania zbiórki wśród adwokatów. Podkreślił, że włączenie się Adwokatury w zbiórkę cieszyło się szerokim  zainteresowaniem mediów i miało pozytywny wydźwięk. Zbiórka do puszek odbędzie się też 20 stycznia, podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury w Warszawie. O stanie przygotowań do tego spotkania mówiła adw. Anisa Gnacikowska.

Mec. Gnacikowska przedstawiła także sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała ważne zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Gość Prezydium, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego, przedstawiła informacje nt. Międzynarodowego Forum Mediacyjnego, które odbędzie się 27 stycznia w Krakowie. Gościem Prezydium był także adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/