Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę skargi do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich z urzędu i wyboru oraz tematy związane z porządkiem obrad posiedzenia plenarnego.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że zgodnie z uchwałą NRA z października 2016 roku adw. dr hab. Szymon Byczko i adw. dr Jacek Skrzydło przygotowali treść wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i ustawą Prawo o adwokaturze przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich z urzędu i z wyboru. Sekretarz NRA zaproponował przeanalizować wniosek pod kontem ewentualnego dodatkowego zarzutu niezgodności taksy z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w wersji obowiązującej od dnia 1.01.2017r., co zostało zaakceptowane przez Prezydium.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował prace nad organizacją Kongresu Prawników Polskich. Omówiono sprawę udziału adwokatury w Kongresie i podjęto decyzję, że Prezydium zaproponuje członkom NRA przyjęcie uchwały w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym NRA – 21 stycznia. Prezes NRA dodał, że w marcu, w Katowicach odbędzie się konferencja na temat rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją. Wśród prelegentów wystąpią m.in. adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważniło adw. Ziemisława Gintowta, członka Prezydium NRA, do reprezentowania NRA w kontaktach ze Wspólnotą Mieszkaniową Świętojerska 16.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała, że wraz z adw. Przemysławem Rosatim, członkiem NRA, wzięli udział w rozprawach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. NSA rozpoznawał skargi kasacyjne (I OSK 515/15 oraz I OSK 1067/15) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 570/14 oraz II SAB/Wa 594/14). Sprawy dotyczyły dostępu do informacji publicznej w postępowaniach dyscyplinarnych. Przedmiotem wniosków skierowanych do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku oraz do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie było żądanie udostępnienia informacji publicznej w postaci wszystkich orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne w latach 2012 – 2013. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne w obu sprawach i postanowieniami z dna 19.01.2017 r. uchylił zaskarżone wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odrzucił skargi na bezczynność sądów dyscyplinarnych.

Prezydium NRA przyjęło zmianę Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera. (czytaj uchwałę nr 18/2017).

Prezydium omówiło kwestie związane z porządkiem obrad posiedzenia plenarnego NRA oraz propozycję składu osobowego komisji legislacyjnej przy NRA.

Gościem posiedzenia był adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, który zreferował sytuację w Izbie Adwokackiej w Szczecinie – sprawę dotyczącą adwokata, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy (adwokat został zawieszony w czynnościach zawodowych) oraz sprawę adwokata, który wystąpił z pismem do Ministra Sprawiedliwości, domagając się wszczęcia postępowania przeciwko grupie posłów okupujących mównicę sejmową, powołując się m.in. na przepisy Kodeksu Karnego dotyczące działań grupy przestępczej.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe.

20 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Szkolenia Aplikantów przy NRA.

20 stycznia, odbyło się Spotkanie Noworoczne Adwokatury. (czytaj więcej)

21 stycznia, miało miejsce posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Podjęto m.in. uchwały w sprawie publikowania wizerunku osób uczestniczących w demonstracjach, w sprawie poparcia postulatu zwołania Kongresu Prawników Polskich, w sprawie zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Omówiono kwestie dotyczące zmian w kodeksie etyki, przyjęto plan pracy NRA na rok 2017 oraz podział zadań między członków Prezydium NRA. (czytaj więcej)

23 stycznia, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA i członek Komisji Prawnej Polskiej Akademii Umiejętności, wziął udział w pierwszym w tej kadencji podziedzeniu Komisji Prawniczej PAU. W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Prawniczej, którym został prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, oraz wysłuchano wystąpień: prof. dr hab. A. Zolla o aktualnej sytuacji Trybunału Konstytucyjnego oraz wystąpienia adw. prof. dr hab. P. Kardasa, poświęconego problematyce relacji między demokracją a prawem oraz modelowi badania konstytucyjności prawa. Przedstawił on zarys koncepcji tzw. mieszanego modelu kontroli konstytucyjności prawa, opierającego się na dwóch filarach: badaniu konstytucyjności prawa przez sądy w toku wydawania jednostkowych rozstrzygnięć (a więc w ramach tzw. kontroli rozproszonej) oraz badaniu, a także w razie złożenia stosownych wniosków - kontroli konstytucyjności prawa przez Trybunał Konstytucyjny w formie tzw. kontroli abstrakcyjnej (scentralizowanej). W przedstawionym przez adw. prof. Kardasa ujęciu modelowym system kontroli konstytucyjności przez sądy (a więc tzw. kontroli rozproszonej) oraz TK ma charakter komplementarny, i oparty jest na zasadzie nadrzędności i bezpośredniego stosowania konstytucji (art. 8 Konstytucji RP), założeniu normatywnej treści konstytucji oraz multicentryczności systemu prawa, w skład którego wchodzą także akty prawne Unii Europejskiej oraz akty prawa międzynarodowego w zakresie praw podstawowych.

Po wystąpieniu odbyła się interesująca i w zasadniczej części aprobująca z punktu widzenia przedstawionego przez adw. prof. Kardasa mieszanego modelu kontroli konstytucyjności debata. Debata dotycząca koncepcji tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa przez sądy będzie kontynuowana podczas konferencji w dniu 3 marca 2017 r. w trakcie którego adw. prof. Kardas wspólnie z adw. prof. dr hab. M. Gutowskim (referenci w trzecim panelu, wspólnie z prof. dr hab. E. Łętowską) prezentować będzą referat poświęcony mieszanemu modelowi kontroli konstytucyjności prawa oraz oceny zgodności z konstytucją działań organów władzy publicznej, ze wszczególnym uwzględnieniem roli sądów w ramach elementu kontroli rozproszonej.

24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzią Julią Przyłębską. 

24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezeem Krajowej Rady Radców Prawnych.

26 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP oraz z sędzią dr. hab. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Podczas spotkania omawiano sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości. 

26 stycznia, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, uczestniczył w koktajlu inauguracyjnym, rozpoczynającym Forum Ośrodków Mediacyjnych w Krakowie. W trakcie wystąpienia akcentował znaczenie mediacji, jako alternatywnego modelu rozwiązywania sporów, umożliwiającego szybkie, oparte na konsensusie i efektywne rozwiązywanie  społecznych konfliktów. Mediacja stanowi szczególnie interesującą alternatywę dla postępowania sądowego, nie tylko z uwagi na szybkość i efektywność, ale także ze względu na społeczne zaufania oraz akceptację przyjmowanych rozwiązań, co ma szczególne znaczenie w dobie wyraźnego kryzysu tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości. Model mediacyjny stanowi także niezwykle interesującą perspektywę dla zawodowej aktywności adwokatów, nie tylko w zakresie reprezentowania stron konfliktu w postępowaniu mediacyjnym, ale także w obszarze pełnienia funkcji mediatorów. Jest także dobrym instrumentem do rozstrzygania niektórych spraw dyscyplinarnych.  Mecenas wskazał także na znaczenie powierzenia organizacji Forum Ośrodkowi Mediacji przez NRA, stanowiącego wyraz uznania dla działalności polskich mediatorów związanych ze środowiskiem adwokackim. (czytaj przemówienie adw. prof. Kardasa)

27 stycznia, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, bierze udział jako delegat NRA w Forum Ośrodków Mediacyjnych w Krakowie.

27 stycznia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w spotkaniu Referatu Skarg przy NRA.

27 stycznia, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

27 stycznia, odbyło sie spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, które prowadził przewodniczący WKR adw. Sławomir Ciemny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski