Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek PrezydiumNRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Lublinie.

10 kwietnia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji naukowej "Norma postępowania karnego. Sędzia wobec nowego prawa karnego procesowego" w ramach Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych. Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem wydarzenie. (czytaj relację)

10 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w wykładzie dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który miał miejsce w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

11 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono sprawy związane z uchwałami NRA z dn. 25 marca br. dotyczącymi zryczałtowanych kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz zmian w wydawnictwie „Palestry”.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił kwestię uchwał przyjętych przez NRA 25 marca br. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego zakończonego upomnieniem dziekańskim. W dyskusji Prezydium NRA stwierdziło, że intencją NRA było urealnienie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania limitującego wysokość kosztów, jednak przyjęte uchwały wywołały wątpliwości co do sposobu ustalania kosztów, w szczególności, czy do kosztów postępowania można zaliczyć diety członków organów dyscyplinarnych. Ponieważ sprawa ta wymaga pogłębionej analizy i precyzyjnych sformułowań, a przyjęte uchwały z dnia 25 marca 2017 r. mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości interpretacyjne, i tym samym stwarzać ryzyko rozbieżności w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uznało, iż nie jest wystarczające przedstawienie wykładni uchwał wskazującej na preferowany sposób ich odczytywania i stosowania w praktyce, lecz zachodzi potrzeba ich uchylenia. Prezydium NRA przyjęło stanowisko, w którym zaakceptowało zarządzenie przez Prezesa NRA przeprowadzenia głosowania drogą mailową w przedmiocie uchylenia uchwał nr 16 i 17 z 25 marca br.
Zaproszony na Prezydium adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, przedstawił kwestię dystrybucji „Palestry”. W celu obniżenia kosztów, trwają rozmowy nad zmianą drukarni, a także rozpatrywany jest pomysł powrotu do wydawania pisma raz na dwa miesiące.
Goszcząca na posiedzeniu Prezydium NRA adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny NRA, poruszyła kwestię wpisywania na listę adwokatów komorników. Wielokrotnie po wpisaniu się na listę adwokatów nadal wykonują zawód komornika, co powoduje, że minister sprawiedliwości z urzędu nakazuje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, zwrócił uwagę na projekt ustawy o prawie farmaceutycznym, które budzi wiele wątpliwości gospodarczych.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW, zreferowała protokóły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

11 kwietnia, w siedzibie biura NRA odbyło się spotkanie z dr Martą Choroszewicz, która mówiła o sytuacji kobiet-adwokatów w Polsce i Finlandii. Spotkanie zorganizował Zespół ds. Kobiet przy NRA. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry