Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

21 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Podsumowano negocjacje w sprawie wyboru ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów oraz wyniki negocjacji w sprawie wyboru firmy zajmującej się wydawaniem „Palestry”, omówiono również zmiany przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, podsumował negocjacje dotyczące wyboru ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów. Prezydium upoważniło prezesa NRA i skarbnika NRA do podpisania umowy z TU Hestia.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przypomniała, że 21 października odbyło się spotkanie sekretarzy izb, podczas którego poruszono zagadnienia z jakimi zmagają się izby. W ramach spotkania odbyło się szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz wdrożenia w maju 2018 r. systemu RODO. Wykład poprowadził adw. Adam Baworowski, który zwrócił uwagę na art. 10 rozporządzenia, który nałoży na adwokatów obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w wyrokach karnych. Prezydium postanowiło zwrócić się do Ośrodka Badawczego Adwokatury o opracowanie kompleksowej analizy, wytycznych oraz wzorów umów związanych z wymogami ochrony danych osobowych, jakie ciążą na adwokatach wykonujących zawód w każdej z form, kancelariach adwokackich i organach samorządu adwokackiego. Adw. Anisa Gnacikowska, omówiła temat archiwizacji dokumentów oraz powoływania sekretarzy prawniczych przy ORA. Zwróciła również uwagę na kwestię treści oświadczenia składanego przez osobę ubiegającą się wpis na listę adwokatów lub prawników zagranicznych. W treści obowiązującego oświadczenia brakuje wskazania, czy ta osoba była kiedyś wpisana na listę adwokatów, alikantów adwokackich czy prawników zagranicznych przez inną ORA.

Zgodnie z postanowieniem Naczelnej Rady Adwokackiej Prezydium NRA powołało zespół do przygotowania projektu zmian w „Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych” w następującym składzie: przewodniczący zespołu – adw. prof. Piotr Kardas, członkowie zespołu – adw. Tomasz Jachowicz, adw. Ewa Krasowska, adw. Radosław Baszuk, adw. Przemysław Rosati. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązało zespół do przedłożenia wyników pracy Prezydium NRA.

Adw. Henryk Stabla poinformował o zakończonych negocjacjach z firmami wydawniczymi w sprawie „Palestry”. Wybrano nową firmę, która będzie wydawać pismo.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody „Kobieta Adwokatury” i zatwierdzenia regulaminu tej nagrody.
Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

24-25 listopada, w Walewicach odbyła się konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich. Wzięli w niej udział m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw.  Bartosz Grohman, członek NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA. (czytaj relację)

25 listopada, w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej odbyły się warsztaty Komisji Praw Człowieka przy NRA nt. przeciwdziałania terroryzmowi.

25 listopada, w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odbyła się konferencja nt. praw zwierząt, zorganizowana przez Zespół ds. Kobiet przy NRA. (czytaj relację)

25 listopada, odbyło się szkolenie medialne dla przedstawicieli okręgowych rad adwokackich i członków NRA. Wzięli w nim udział m.in. członkowie NRA: adw. Wojciech Bergier i adw. Dariusz Wojnar. Szkolenie miało miejsce w sali udostępnionej przez Pedagogium - Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. 

27 listopada, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w II turze konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego. 

27 listopada, odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, uczestniczył w nich adw. Przemysław Rosati, członek NRA i sekretarz Porozumienia. (czytaj relację)

28 listopada, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w konferencji prasowej zapowiadającej Międzynarodowy Festiwal Watch Docs.  (czytaj o festiwalu)

29 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji uczestniczył w konferencji nt. "Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu" w Ministerstwie Rozwoju.

30 listopada, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w świątecznym spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. 

1 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w w wysłuchaniu publicznym w Sejmie w sprawie przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Wysłuchanie zorganizowane zostało przez Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. 

1 grudnia, adw. Dariusz Goliński, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w otwartym spotkaniu pt. "Wymiar sprawiedliwości wg Konstytucji - jak usprawnić sądy?" w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach kampanii społeczno-informacyjnej "Wspólnie o Konstytucji", która poprzedza zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji RP. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski