Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

30 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, uczestniczył w posiedzeniu podkomisji sejmowej ds. przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

4 czerwca, odbyło się spotkanie kierowników szkolenia aplikantów adwokackich w siedzibie biura NRA. Na spotkaniu obecni byli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

5 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe. Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, przedstawił bieżące sprawy związane z pracą OBA – w tym sprawy związane z nowościami wydawniczymi Ośrodka. 

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił kwestie dotyczące dalszych założeń do projektu magazynu „Adwokat”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła temat projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada wprowadzenie procedury dotyczącej zwalniania z tajemnicy adwokackiej na tych samych zasadach, jakie obowiązują w kodeksie postępowania karnego. Prezydium postanowiło omówić ten temat na posiedzeniu plenarnym NRA, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca w Gdańsku.

Prezydium NRA omówiło przygotowania merytoryczne do posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował o przebiegu sesji plenarnej CCBE, która odbyła się 18 maja w Pradze, podczas której omówiono m.in. kwestie dotyczące zasad wynagradzania prawników, problemy związane z ochroną tajemnicy zawodowej oraz przygotowania do wprowadzenie dyrektywy regulującej zasady wykonywania zawodu – w dyrektywie ma się znaleźć zapis o obligatoryjnej przynależności do struktur samorządowych. Prof. Kardas poinformował również, że delegacja francuska złożyła propozycję zintensyfikowania działań CCBE w zakresie monitorowania sytuacji związanej z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.

Ponadto wiceprezes NRA zreferował przebieg posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 czerwca br. w sprawie wniosku irlandzkiego sądu, który złożył pytanie, czy reforma sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu.

Następnie adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że wziął udział w Krajowym Zjeździe Lekarzy, podczas którego wystąpienie Prezesa NRA spotkało się z dużym uznaniem zgromadzonych. Zreferował również przebieg spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, do którego doszło 29 maja br. (czytaj więcej)

Prezes NRA, poinformował również, że spotkał się ze Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Senatu RP. Rozmowa dotyczyła prac nad zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kancelarii odszkodowawczych.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zrelacjonowali przebieg spotkań z aplikantami adwokackimi poszczególnych izb adwokackich.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska. Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską oraz adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

5 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA spotkali się z apl. adw. Magdaleną Robaszyńską, redaktor naczelną "Młodej Palestry". Rozmowa dotyczyła dalszego wydawania pisma aplikantów adwokackich.

7 czerwca, adw. Jacek trela,  przes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Bielsku-Białej. 

8-9 czerwca, posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Gdańsku. 9 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy "Adwokaci w słuzbie ojczyźnie" w Muzeum II Wojny Światowej. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry