Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 lipca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas której rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. (czytaj relację)

17 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Gościem Prezydium była adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. Przedstawiła ona propozycje sposobów finansowego wsparcia przez Naczelną Radę Adwokacką organizacji szkoleń dla aplikantów w mniejszych izbach.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o propozycji Rzecznika Praw Dziecka, który zachęca m.in. samorząd adwokacki do włączenia w zakres szkolenia aplikantów tematu pełnomocnictwa w sprawach przeciwko nieletnim (czytaj list Rzecznika Praw Dziecka). Prezes NRA zrelacjonował także swoje spotkanie z dr. Hanną Machińską, zastępczynią RPO. Rozmowy dotyczyły zaangażowania Adwokatury w kampanię społeczną RPO przeciwko torturom.

Adw. Jacek Trela omówił też ustawę o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego z 27 czerwca br., przygotowaną przez MS. Zawiera ona przepisy, które są niekorzystne nie tylko dla adwokatów, ale także dla stron procesu sądowego. Prezydium NRA zleciło Komisji Legislacyjnej przy NRA przygotowanie opinii.

Prezes NRA zreferował także przebieg prac w senackich Komisjach nad zmianami w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej (czytaj relację w prac senackich) oraz o pracach nad ustawą regulującą działalność kancelarii odszkodowawczych. Opinię NRA przygotowała adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak. (czytaj opinię)

Prezydium omówiło także kwestię wsparcia przez samorząd adwokacki protestu policji, który prowadzi Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. 19 lipca Prezydium przyjęło uchwałę popierającą protest. (czytaj uchwałę)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował kwestię elektronicznego dostępu do dokumentów Biura NRA dla członków NRA. Prezydium omówiło też przedstawiony przez adw. Dębowskiego projekt rocznego sprawozdania Adwokatury, składanego Prezydentowi RP.

Prezydium ustaliło kalendarz prac nad regulaminem działania rzeczników dyscyplinarnych z udziałem Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarz prawniczy NRA, a sprawy finansowe adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

17 lipca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w obradach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach i Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry