Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

13 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w obchodach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, zorganizowanych przez izbę szczecińską (czytaj relację)

13 października, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w obchodach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej w Krzeszowie, zorganizowanych przez izbę wałbrzyską (czytaj relację)

15 października, adw. Wojciech Bergier, członek NRA, uczestniczył w Krakowie w Gali przyznania przez Tygodnik Powszechny Medalu Św. Jerzego abp. Wojciechowi Polakowi, Prymasowi Polski i p. Ewie Błaszczyk.  

16 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA omówił działania wizerunkowe podjęte i planowane przez p. Romę Sarzyńską, doradcę medialnego NRA.
Zaproszony na posiedzenie Prezydium adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania WSD.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas omówił sytuację osobową w redakcji pisma „Palestra”. Prezes Kardas, który od sierpnia br. pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Palestry”, przypomniał, że obowiązki te objął tymczasowo, z powodu choroby adw. Czesława Jaworskiego. Po śmierci mec. Jaworskiego zaszła potrzeba powołania redaktora naczelnego. Prof. Kardas rekomendował adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego, dziekana ORA w Poznaniu. Prezydium podjęło uchwałę, w której powołało na tę funkcję adw. prof. Macieja Gutowskiego. Ponadto Prezydium NRA powołało na przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „Palestry” adw. prof. Piotra Kardasa, na wiceprzewodniczącego adw. prof. Jacka Giezka, a do składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika powołano adw. Marka Mikołajczyka i adw. Jerzego Ziębę. Prezydium powołało również sekretarza redakcji – pana Klaudiusza Kaletę. W związku z powołaniem na funkcję redaktora naczelnego, Prezydium NRA odwołało prof. Gutowskiego z funkcji przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA.
Prezydium NRA, na wniosek ORA w Radomiu podjęło uchwałę o przyznaniu odznaki Adwokatura Zasłużonym: adw. Danucie Pomorskiej, adw. Jackowi Adamczykowi, adw. Jarosławowi Krawczykowi oraz adw. Jarosławowi Wołosowi.
Prezydium NRA delegowało adw. Dominikę Stępińską-Duch do pełnienia obowiązków krajowego sprawozdawcy w zakresie naruszeń idei rządów prawa w ramach CCBE.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA oraz adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

16 października, obradował Zespół do opracowania nowego Statutu i Regulaminu Centrum Mediacyjnego przy NRA, w składzie: przewodniczący adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan izby adwokackiej w Białymstoku i adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA. Przedmiotem spotkania było przygotowanie projektów reformy Centrum Mediacyjnego.

19 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się w Krakowie z przedstawicielami aplikantów adwokackich z ORA w Częstochowie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski