Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

18 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w związku ze śmiercią Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, zwrócił się do dziekanów wszystkich ORA o rozważenie możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi władzami i ośrodkami oświatowymi w celu przeprowadzenia w szkołach zajęć i wykładów na temat społecznych i prawnych skutków mowy nienawiści. Prezydium NRA podjęło również decyzję, aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła Adamowicza (Fundację Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza) kwotę 5613,11 złotych, czyli taką samą kwotę, jaką zebrał Prezydent Gdańska podczas kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W posiedzeniu uczestniczyli adw. Ewa Kraskowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury i adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, którzy wraz z członkami Prezydium NRA omówili sprawy związane z pionem dyscyplinarnym Adwokatury.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA zaproponował podjęcie uchwały będącej wyrazem uznania dla działalności adw. Hilarie Bass, byłej prezes American Bar Assiociation oraz podziękowaniem za wspieranie działań NRA podejmowanych w obronie demokratycznego państwa prawnego.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

19 stycznia, w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Omówiono preliminarz budżetowy na rok 2019, kwestię dotyczącą usprawiedliwiania nieobecności adwokatów w sądzie, a także podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. (czytaj relację)

22 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił kwestię ramowego programu szkolenia aplikantów adwokackich w zakresie możliwości łączenia zajęć dla aplikantów I i II rocznika. Prezydium NRA postanowiło uzupełnić uchwałę przyjmującą Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy programu szkolenia, określając, że w przypadku organizacji przez ORA wspólnego szkolenia aplikantów adwokackich I i II roku i wprowadzenia bloku przedmiotów prawa cywilnego na I roku aplikacji lub bloku prawa karnego na II roku aplikacji, szkolenie tak połączonych grup odbywa się na podstawie Założeń programowych aplikacji adwokackiej oraz ramowego programu szkolenia. Plan zajęć dla aplikantów I roku w takim przypadku winien zostać poszerzony o zagadnienia z zakresu przedmiotów objętych obowiązkowym sprawdzianem, o którym mowa w §19 ust. 2 Regulaminu odbywani aplikacji adwokackiej.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przyznania samorządowych diet zadaniowych adwokatom, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych.

Prezydium NRA, odwołało ze składu Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. prof. Macieja Gutowskiego, jednocześnie powołując w skład Rady Programowej OBA adw. Jerzego Ziębę.

Prezydium NRA omówiło sytuację związaną z Zespołem Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dyskutowano również na temat funkcjonowania Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, uczestniczyli w posiedzeniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski