Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium uczciło minutą ciszy zmarłego 30 kwietnia br. adw. Zbigniewa Dykę.

Adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, omówił stan prac nad uregulowaniem wynagrodzeń za prowadzenie spraw z urzędu. Poinformował, że projekt zaopiniowała komisja legislacyjna przy NRA. Projekt będzie też przedmiotem obrad podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że w dniach 30 czerwca – 2 lipca br. w Berlinie jedenastu adwokatów z całego kraju weźmie udział w konferencji adwokatury polskiej i niemieckiej. Na czele delegacji stanie adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę z okazji 70. rocznicy podpisania przez dziesięć państw europejskich Traktatu Londyńskiego, czego wynikiem było powstanie Rady Europy. W uchwale czytamy, że zadaniem Rady Europy było uchronić nasz kontynent przed kolejną wojną światową poprzez obronę praw człowieka, rządów prawa, wspieranie demokracji i współpracy między państwami. Przez siedem dekad idee przyświecające tej organizacji połączyły 47 państw, w tym kilka spoza granic Europy. Polska przyłączyła się do Rady w 1991 r. (czytaj więcej)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że zostało przygotowane memorandum dotyczące stosowania przez adwokatów nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO. Materiał został opublikowany na stronie adwokatura.pl (czytaj memorandum)

Adw. Jacek Trela poinformował, że do NRA zwróciła się Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która jest pomysłodawcą powstania pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, bohatera Powstania Warszawskiego i prezesa Związku Powstańców Warszawskich, który zmarł 3 sierpnia 2018 r. Pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia 2019 r. w warszawskim Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego. Z uwagi na liczny udział i straty Palestry w Powstaniu Warszawskim, Prezydium NRA postanowiło rozpropagować tę inicjatywę w środowisku adwokackim.    

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował o charytatywnym projekcie Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz Niemieckiej Rady Adwokackiej (German Bar Association), którego głównym celem jest zapewnienie pro bono pomocy prawnej osobom ubiegających się o azyl na wyspie Lesbos. Od 2016 roku, 141 prawników z 17 krajów – w tym prawnik z Polski - zapewniło pomoc prawną pro bono ponad 8400 osobom ubiegającym się o azyl na Lesbos, w tym ponad 370 małoletnim bez opieki. Pomysłodawcy zbierają obecnie fundusze na kontynuację programu. Prezydium NRA postanowiło wesprzeć te działania w kwocie 5 tys. zł.

Adw. prof. Piotr Kardas zaproponował również, aby skierować list do Prezydenta Republiki Irańskiej w sprawie irańskiej działaczki obrończyni praw człowieka - Nasrin Sotude – która została skazana na 38 lat więzienia i 148 uderzeń batem. List ma być apelem o uwolnienie prawniczki oraz nie prześladowanie irańskich prawników, którzy wykonują swoje obowiązki.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

8 maja, odbyło się robocze spotkanie zespołu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zasad świadczenia pomocy prawnej. W spotkaniu wzięli udział: adwokat Justyna Mazur – dziekan ORA w Bydgoszczy, adwokat Wojciech Bergier – członek NRA, adwokat Paweł Gieras – dziekan ORA w Krakowie, adwokat Krzysztof Kukuryk – sekretarz ORA w Lublinie, adwokat Bartosz Przeciechowski – członek NRA, adwokat Przemysław Rosati – członek NRA, adwokat Andrzej Zwara – członek NRA. Spotkanie otworzył adw. Jacek Trela, prezes NRA.

Podczas spotkania omówiono główne założenia projektu ustawy, przeanalizowano zgłoszone uwagi oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego związane z opracowywaną materią. Ustalono także kierunek dalszych prac nad projektem.

Celem opracowywanego projektu jest zmiana obecnego stanu prawnego poprzez wprowadzenie rozwiązania, w którym pomoc prawna będzie świadczona wyłącznie przez profesjonalnych pełnomocników. Głównym założeniem projektu jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w interesie obywateli, w tym zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Polaków oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z usług adwokackich.

W dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie zespołu.

 

8 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji uczestniczył w pracach senackiej Komisji Infrastruktury, gdzie omawiane były zmiany do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

9 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy.

10 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Bartosz Grohman, członek NRA oraz przedstawiciele NRA wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych adw. Zbigniewa Dyki w Krakowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry