Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 października: odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby adwokackiej we Wrocławiu. Prezes NRA adw. Jacek Trela połączył się ze zgromadzeniem on line. (czytaj relację)

3 października: odbyło się ślubowanie adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

6 października: odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pan Mecenas poinformował, że mimo podjętego wysiłku nie udało mu się uzyskać z resortu informacji na temat przygotowywanych zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Prezydium NRA przyznało odznaki Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Markowi Januszczykowi, Krzysztofowi Malinowskiemu, Magdalenie Sykulskiej-Przybysz i Tomaszowi Wesnerowi.
 
Prezydium NRA omówiło kwestię posługiwania się tytułem adwokat przez osoby nie będące adwokatem czy radcą prawnym a prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą zawierającą wyrażenia „adwokat”, „radca prawny”.
 
Prezydium NRA podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę z 2013 roku dotyczącą legitymacji adwokackich. W podjętej uchwale § 12 otrzymuje brzmienie: „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA zaproponował, aby zwrócić się do ORA we Wrocławiu o informacje na temat przebiegu zgromadzenia izbowego, które jako pierwsze przeprowadziło je w formie hybrydowej.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

9 października: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, bierze udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Siedlcach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski