Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 października, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono sytuację związaną z zatrzymaniem 15 października adw. Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydium NRA wydało oświadczenie,  w którym wyraziło stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania, przeszukania kancelarii oraz przedstawienie zarzutów adw. Romanowi Giertychowi. Prezydium NRA zareagowało również na kierowanie gróźb pod adresem obrońcy mec. Giertycha - adw. Jakuba Wende. (czytaj więcej)
 
 
20 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pan Mecenas poinformował, że uzyskał informacje, że propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości zostały skierowane do zespołu ds. programowania prac rządu przy Radzie Ministrów, jednak na tym etapie NRA nie zostaną przedstawione propozycje, ponieważ zespół jeszcze nie podjął decyzji i nie umieścił w wykazie prac rządowych. 21 października odbędzie się posiedzenie zespołu, na którym będzie omawiana ta propozycja, która docelowo ma się znaleźć z projekcie zmian w kpc.
 
Sekretarz NRA poinformował, że trwają prace nad zmianą regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Przedstawił też wniosek ORA w Warszawie dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, podczas którego przyjęto by ten regulamin.
 
Prezydium NRA omówiło propozycję złożoną przez Zespół ds. Kobiet przy NRA dotyczącą wybicia medali z wizerunkami zasłużonych kobiet w Adwokaturze – adw. Heleny Wiewiórskiej, adw. Marii Budzanowskiej i adw. Joanny Agakciej-Indeckiej.
 
Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący zespołu ds. informatyzacji przy NRA, omówił kolejny etap wdrażania Systemu Obsługi Adwokatury.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła stan realizacji uchwał KZA z 2016 r. Dodała, że z uwagi na przesunięcie terminu KZA na marzec 2021 r. zachodzi koniczność uzupełnienie sprawozdania kadencyjnego. Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do komisji i poszczególnych organów Adwokatury o nadesłanie dodatkowych informacji sprawozdawczych.
 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW omówiła protokoły izbowe.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski