Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

26 października, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium NRA przyjęto uchwałę w reakcji na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. (czytaj uchwałę)

3 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawę powołania fundacji adwokatury. Przypomniał, że w czerwcu tego roku Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie powołania fundacji. Prezydium NRA zwróciło się do adw. Anisy Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza NRA, o przygotowanie proceduralne do zarejestrowania fundacji.

Adw. Henryk Stabla omówił też sprawę projektu ustawy Prawo o adwokaturze. Prezydium NRA przedyskutowało możliwości skierowania projektu na ścieżkę legislacyjną.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje nt. stanu prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Pan Mecenas przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, że propozycje ministerstwa sprawiedliwości nadal analizowane są przez zespół ds. planowania prac Rady Ministrów.

Prezydium NRA omówiło temat zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w celu dostosowania przepisów umożliwiających przeprowadzanie zgromadzeń w czasie epidemii. Adw. Rafał Dębowski poinformował, że w najbliższych dniach zespół przedstawi propozycje zmian regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła temat wykonania uchwały KZA dotyczącej wypracowania zasad archiwizacji.

Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła sprawy osobowe, a następnie Prezydium przyjęło uchwały osobowe.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW omówiła protokoły izbowe.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry