Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Gdańsku.

26 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy związane z powołaniem fundacji „Adwokatów i Adwokatury Polskiej”. Prezydium NRA powołało do zarządu fundacji: Bartosza Grohmana, Andrzeja Siemińskiego oraz Dorotę Kulińską. Prezydium powołało również radę fundacji, w której znaleźli się adwokaci: Marek  Mikołajczyk, Sławomir Ciemny, adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas, adw. Janusz Steć, adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, adw. Adam Swoboda i adw. Henryk Stabla.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że w dzienniku ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m.in. znosi konieczność 50% kworum na zgromadzeniach.

Mecenas Dębowski poruszył również temat projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie doręczeń elektronicznych dla adwokatów. Propozycje budzą wiele zastrzeżeń, które NRA przedstawi ministerstwu sprawiedliwości.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła przygotowania do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który planowany jest w dniach 19-21 marca br.
 
Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom: Justynie Komowskiej i Michałowi Bukowińskiemu.
 
Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską.
 
Sprawy izbowe zreferowała adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

28 stycznia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej online. NRA przyjęła projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej, który przedstawi Krajowemu Zjazdowi Adwokatury w Bydgoszczy. Przyjęto także Regulamin KZA i zgromadzeń izb na czas epidemii, a także uchwałę w sprawie negatywnej opinii propozycji rozwiązań legislacyjnych zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. (czytaj relację)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry