Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

21 maja, adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji Zagranicznej NRA reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką na sesji plenarnej CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy). (czytaj relację)

24 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Markiem Niedużakiem. (czytaj więcej)

24 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, zastępcą przewodniczącego sejmowej komsisji ustawodawczej. 

24 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w formie zdalnej, w spotkaniu Rady Programowej Instytutu Legislacji z grupą osób, które zadeklarowały chęć współpracy z Instytutem w charakterze ekspertów. (czytaj relację)

24 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. dr. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięli udział w inaugurującym posiedzeniu Komisji ds. równego traktowania przy NRA. 

24 maja, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, Magdalena Kuruś, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania oraz Michał Hara i Marcin Mrowicki z Zespołu Prawa Karnego, a także adw. Natalia Klima-Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, oraz Wiceprzewodniczący tej Komisji: adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Anna Mazurczak i adw. Artur Pietryka. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dalszej współpracy między RPO, a Komisją, której celem będzie zminimalizowanie negatywnych skutków dla obywatelek i obywateli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Podczas spotkania Rzecznik i jego współpracownicy oraz przedstawiciele Komisji Praw Człowieka przy NRA omówili kwestie związane ochroną społeczności LGBT, brakiem implementacji unijnych dyrektyw z zakresu tzw. Planu Sztokholmskiego (dostęp do adwokata, prawo do informacji oraz tzw. dyrektywa niewinnościowa). Omówiono także kwestie związane z ochroną tajemnicy zawodowej adwokatów, kasacjami RPO w sprawach karnych oraz nieprawidłowości dotyczących stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w Polsce.  

Przedmiotem spotkania były także skutki pandemii Covid-19 dla praw człowieka, w tym prawa do rzetelnego procesu i dostępu do sądu. W najbliższym czasie RPO i KPCz NRA planują zorganizowanie wspólnej konferencji dotyczącej zmian w procedurach: cywilnej, karnej i administracyjnej wprowadzonych w ramach zmian legislacyjnych w dobie pandemii COVID-19.

24 maja, adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA, adw. Natalia Klima-Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, oraz Wiceprzewodniczący tej Komisji: adw. Małgorzata Mączka-Pacholak oraz adw. Anna Mazurczak spotkali się z dr. Piotrem Kładocznym, adw. dr. Katarzyną Wiśniewską i Piotrem Kubaszewskim z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Celem spotkania było omówienie obszarów współpracy Komisji Praw Człowieka przy NRA z Fundacją. Dotychczasowe wspólne projekty, które są kontynuowane w bieżącej kadencji Komisji lub zostały już podjęte to monitoring procedury wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz projekt FLIGHTRISK, którego celem jest zbadanie praktyki państw członkowskich w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki "obawy ucieczki", jak również wypracowanie rekomendacji tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Podczas spotkania została poruszona także sytuacja osób pozbawionych wolności w związku z ograniczeniem widzeń z członkami rodziny, a także na problem nadmiernego stosowania aresztu tymczasowego i stosowanie wolnościowych środków jako alternatywy dla aresztu tymczasowego.

Rozmawiano również o braku implementacji dyrektyw o dostępie do adwokata, prawie do informacji oraz tzw. dyrektywy niewinnościowej; jak również o wsparciu dla projektu skierowanego przez Prezydium NRA do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej  dotyczącej zmiany art. 245 kpk celem zapewnienia zatrzymanemu dostępu do pomocy prawnej z urzędu.

Nadto przedstawiciele Fundacji zaprosili Komisję, jako partnera merytorycznego, do współpracy w ramach planowanego jesienią wydarzenia  dotyczącego systemu sprawiedliwości w sprawach karnych w związku z pandemią Covid-19.

25 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, spotkał się z przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, posłem Cezarym Tomczykiem. (czytaj więcej)

25 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Posiedzenie prowadziła adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji. Omówiono kwestie organizacyjne zbliżającej się konferencji międzynarodowej „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”, która odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2021r., rozmawiano o pomysłach na uświetnienie 10-lecia powstania Centrum Mediacji przy NRA, a także o wznowieniu cyklu „Szkoleniowe środy” - szkolenia on-line. Omawiano też projekt, który będzie mógł wspomóc adwokatów w utworzeniu Centrów Mediacji przy każdej izbie adwokackiej.

25 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w trybie online w spotkaniu Komisji aplikacji adwokackiej i konferencji kierowników szkolenia aplikantów adwokackich.

26 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w trybie online w posiedzeniu Centralnego Zespołu Wizytatorów. Spotkanie prowadziła adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW.

26 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z dyrektor Instytutu Legislacji - adw. Dorotą Kulińską, oraz wicedyrektorami Instytutu: adw. Dariuszem Golińskim i adw. Adamem Pracławskim.  

27 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)

27 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA spotkali się z r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. dr hab. med. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Andrzejem Marczakiem, wiceprzewodniczącym KRDP. Spotkanie dotyczyło podjęcia wspólnych działań w kontekście zmian podatkowych, zapowiadanych przez rząd w programie  "Nowy Ład". (czytaj więcej)

28 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłanką Kamilą Gasiuk-Pihowicz, zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry