Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w pogrzebie adw. Andrzeja Reichelta, byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

5 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odbył kolejną rozmowę z Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, SSO Wojciechem Łukowskim, nt. zgłoszonych przez NRA w porozumieniu z KIRP jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uwag, zastrzeżeń i problemów, związanych z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Z uzyskanych w rozmowie informacji wynika, że uwagi te są analizowane i w oparciu o nie Portal ma otrzymać nowe funkcjonalności, które mają uporządkować jego działanie.

6 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, kolejny raz rozmawiał o funkcjonowaniu Portalu i zgłaszanych przez adwokatów problemach z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą. W tym samym dniu odbyła się także rozmowa z Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego SSO Wojciechem Łukowskim nt. planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w funkcjonowaniu Portalu. Adw. Przemysław Rosati otrzymał zapewnienie, że szczegóły dotyczące planowanych zmian w funkcjonalnościach Portalu zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni.

7 lipca, adw. Dorota Kulińska, Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych oraz adw. Maciej Obrębski wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie, dotyczącym: rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  i pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

7 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w posiedzeniu Komisji ds. Informatyzacji przy NRA.

8 lipca, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej, poprowadził spotkanie nowego redaktora naczelnego "Młodej Palestry" apl. adw. Arkadiusza Matysiaka z aplikantami adwokackimi zainteresowanymi współpracą z pismem oraz przedstawicielami poprzedniego składu redakcji. Apl. adw. Arkadiusz Matysiak został wybrany redaktorem naczelnym "Młodej Palestry" na roczną kadencję przez Prezydium NRA 1 lipca br.

8 lipca, adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, spotkała się  z wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy, zjawiskiem przemocy w rodzinie, polityką równościową, jak również roli i wkładu adwokatek w działania na rzecz praw kobiet. Pani Marszałek Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła potrzebę udziału adwokatek w procesie tworzenia prawa, jak również zadeklarowała dalsze wsparcie dla prac Zespołu.

8 lipca, adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA odbyła spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z Marcinem Sośniakiem zastępcą dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania oraz  Aleksandrą Główną specjalistką w Zespole ds. Równego Traktowania. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z poszanowaniem praw kobiet, w tym problemie nierównego traktowania w zatrudnieniu, przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wdrażania przepisów Konwencji Stambulskie,jak również przybliżenia inicjatyw podejmowanych przez Zespół ds. Kobiet oraz biuro RPO i możliwych obszarów współpracy przy okazji realizacji planowanych wydarzeń.

9 lipca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Sławomir Krześ, kooordynator ds. informacji publicznej, wzięli udział w spotkaniu z sekretarzami okręgowych rad adwokackich, w celu omówienia zasad publikacji protokołów rad.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry