Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 stycznia, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie w formie stacjonarnej. (czytaj relację)

15 stycznia, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. dr Andrzej Malicki, członek NRA, wzięli udział w harcerskim Turnieju Debatach Oksfordzkich w Izabelinie. (czytaj relację)

17 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. Rozmowa dotyczyła usprawnienia procedur dostępu do adwokata dla osób zatrzymanych oraz wzmocnienie prawa do adwokata już na etapie zatrzymania, w tym możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych w dostępie do listy adwokatów. Omówiono też kwestie wspólnych - Policji i samorządu adwokackiego - szkoleń, ich zakresu i tematyki, zgodnej z zapotrzebowaniem funkcjonariuszy i adwokatów.

17 stycznia, odbyło się drugie spotkanie członków Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA. Omówiono prace zaplanowane na poprzednim spotkaniu oraz nakreślono z jakimi organizacjami, zrzeszającymi podmioty zajmujące się LegalTech, Instytut mógłby współpracować. (czytaj więcej)

17 stycznia, odbyło się robocze spotkanie Zespołu powołanego w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA w sprawie organizacji konferencji nt. mediacji zaplanowanej na czerwiec 2022 r. w Poznaniu.

18 stycznia, odbyło się spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami Departamentu Stanu USA: Anne Coleman-Honn, Katherine Zitzer, Christopher J. Groth, Evita Cikute, Vera A. Partem oraz ambasady USA w Warszawie: Dara Yin, dotyczące aktualnej sytuacji kobiet w Polsce. W spotkaniu uczestniczyły: Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Natalia Klima-Piotrowska oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Monika Sokołowska, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – członkini Komisji Praw Człowieka oraz Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Anna Mazurczak – wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, a zarazem członkini zarządu PTPA oraz r.pr. Karolina Kędziora – Prezeska Zarządu PTPA. (czytaj więcej)

18 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej online. (czytaj relację)

19 stycznia, odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w siedzibie NRA w Warszawie, w formie hybrydowej. Spotkanie poprowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia. Powitała w gronie Porozumienia dwóch nowo wybranych prezesów samorządów:  doradców podatkowych - Andrzeja Ladzińskiego i lekarzy weterynarii – Marka Mastalerka. Przedmiotem dyskusji były plany pracy na rok 2022. (czytaj relację)

19 stycznia, odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odbyło się 19 stycznia w formie online. Uroczysty charakter pposiedzenia wynikał z przekazania przewodnictwa Porozumieniu samorządowi radców prawnych na rok 2022. W 2021 roku Porozumieniu przewodniczyła Naczelna Rada Adwokacka i jej prezes adw. Przemysław Rosati, funkcję sekretarza pełniła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko. (czytaj więcej)

20 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Zespołu do spraw wsparcia zawodu adwokata.

20 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji, wzięła udział w spotkaniu zespołu powołanego w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA, w sprawie opracowania opiniowania wytycznych związanych z doskonaleniem zawodowym mediatorów.

20 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, oraz adw. Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania NRA wzięły udział w spotkaniu zespołu powołanego w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA w sprawie organizacji konferencji o tematyce antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.

21 stycznia, adw. dr. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, wzięła udział w spotkaniu zespołu powołanego w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA ds. projektu mentoringu.

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry