Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie zdalnej (czytaj relację)

4 lutego, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji, poprowadziła spotkanie Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji. W ramach Rady Konsultacyjnej utworzono grupy robocze, które pracowały w lutym nad: organizacją konferencji na temat profesjonalizacji zawodu mediatora, nad projektem mentoringu w mediacji dla młodych mediatorów, nad konferencją na temat mobbingu i dyskryminacji oraz nad analizą projektu standardów kształcenia mediatorów. Ta ostatnia grupa opracowuje stanowisko, które zostanie przekazane do Społecznej Rady do spraw ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

5 lutego, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata, pracującego pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA. Zespół obradował (zdalnie) w każdy weekend tego miesiąca, w spotkaniach wzięli też udział zaproszeni eksperci - adw. dr Piotr Piesiewicz i adw. dr Robert Moralian. Po zakończeniu prac Zespół przekaże przygotowany projekt regulaminu Prezydium NRA.

8 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

14 lutego, odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA. Omówiono działania na najbliższe tygodnie i podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia. Wkrótce Komisja przedstawi efekty pracy, m.in. propozycje debat i interwencji w sprawach ważnych dla adwokatury, m.in w kwestii problematyki ubezwłasnowolnienia.

15 lutego, odbyło się spotkanie Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek wynagrodzeń z urzędu. Zespół działa w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. W trakcie spotkania omówiono wyniki dotychczasowych prac Zespołu. Adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, przedstawiła informacje o aktywnościach związanych z problematyką świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, które były przedmiotem działań ILiPP i NRA w ostatnim czasie. Adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca Zespołu i adw. Patrycja Nieszporek przedstawiały sporządzoną dla wewnętrznych potrzeb prac Zespołu opinię identyfikującą najistotniejsze zagadnienia wymagające przedyskutowania w środowisku adwokackim, które wyznaczyłyby kierunek forsowanych w pracach legislacyjnych zmian. Przyjęto plan działań Zespołu na najbliższy czas. (czytaj więcej)

15 lutego, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką podczas prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja rozpatrywała dwie petycje NRA, które złożył w styczniu 2021 r. adw. Przemysław Rosati. Pierwsza petycja dotyczyła zmian w kpk w zakresie przeszukań pomieszczeń należących do adwokata (czytaj więcej), druga petycja dotyczyła zmian w kpk i kpc w zakresie orzekania o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (czytaj więcej)

16 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”. Spotkanie poprowadziła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Zespół pracuje w ramach ILiPP.

18 lutego, odbyło się spotkanie Rady Konsuatcyjnej Centrum Mediacji, pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji.

18 lutego, na Starym Cmentarzu w w Słupsku odbył się pogrzeb adw. Renaty Krystyny Mazurkiewicz. Nestorka Adwokatury zmarła 14 lutego br. w wieku 104 lat. Wśród żegnających Pania Mecenas byli: dziekan Leon Kasperski i wicedziekan koszalińskiej izby Paweł Narkun-Kletz. Odtworzono też pożegnalne nagranie adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej. Prezesa NRA na pogrzebie reprezentowała adw. Kinga Siadlak.

Adwokat Krystyna Mazurkiewicz urodziła się w 1917 r. w Wiedniu. Zawód adwokata wykonywała w Słupsku. W roku 1952 była współorganizatorem pierwszego zespołu adwokackiego w Słupsku i w Izbie. W tym Zespole Adwokackim wykonywała zawód oraz pełniła funkcję kierownika. Specjalizowała się w prawie cywilnym, była wykładowcą aplikantów adwokackich, pełniła też funkcję patrona. Z dniem 1 maja 1980 r. adw. Krystyna Mazurkiewicz przeszła na emeryturę.
Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 maja 2002 r. przyznano adw. Krystynie Mazurkiewicz odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry