Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium, wzięli udział w Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Prezes NRA przedstawił aktualny stan prac NRA, a także najbliższe jej plany. Adw. Zwara, nakreślił z kolei w szczegółach plany cyfryzacji adwokatury w najbliższym czasie. (czytaj relację)

2 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w obchodach 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP w Sali Kolumnowej Sejmu. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem byłych prezydentów RP: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

5 kwietnia, adw. Dariusz Goliński, przewodniczący Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego, wziął udział we wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Podczas posiedzenia rozpatrywano m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze (druk senacki nr 636). Mec. Goliński wziął udział w dyskusji, po której pozytywnie zaopiniowano projekt i skierowano go  do dalszego procedowania.

6 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. ochrony zawodu adwokata na rynku usług prawnych, działającego w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. W spotkaniu wzięła udział również adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu oraz adw. Jędrzej Sokół, przewodniczący Zespołu i adw. Agata Koschel-Sturzbecher, członek Zespołu.

6 kwietnia, adw. Arkadiusz Slisz, członek Zespołu ds. prac parlamentarnych wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej. W porządku posiedzenia znalazły się: rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 66/19) dotyczącego rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozpatrzenie postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2021 r. (sygn. akt S 2/21) dotyczącego ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

7 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prodziekan Uczelni Łazarskiego Ewą Jasiuk. Rozmowa dotyczyła planowanej współpracy między Naczelną Rada Adwokacką i Uczelnią, zwłaszcza w kontekście planów utworzenia Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Uczelni Łazarskiego.

7 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Sędzią Sądu Najwyższego Ukrainy. 

7 kwietnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

8 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej przeprowadzonej online pt. "Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym". Organizatorem wydarzenia jest Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedra Postępowaniu Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat objęła Naczelna Rada Adwokacka.

8 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i adw. dr Paweł Blajer, koordynator Zespołu Prasowego NRA, wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia w Warszawie. Adw. dr Zemke-Górecka przedstawiła "Prezentację projektu przeprowadzenia szkolenia z mediacji połączonego z warsztatami oraz konkursem na najlepiej przeprowadzoną mediację z przeznaczeniem dla aplikantów adwokackich". Prezentacja dotyczy trzech wariantów: ogólnopolskie szkolenie z opcjonalnymi warsztatami, szkolenie z propedeutyki mediacji, szkolenie z propedeutyki negocjacji. Adw. Zwara mówił na temat projektu wydawnictwa – Momenty zwrotne w dziejach adwokatury z przeznaczeniem dla potrzeb szkoleniowych aplikantów adwokackich, a adw. dr Blajer na temat zajęć z umiejętności miękkich i dodatkowych dla aplikantów adwokackich.
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski