Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

15 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono projekt uchwały dotyczący przyjęcia przez NRA nowego regulaminu konkursu krasomówczego.  Członkowie Prezydium NRA rozmawiali o potrzebie zgłoszenia propozycji zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Zmiany te miałaby przede wszystkim rozszerzać katalog uprawnień do stanowienia regulaminów wewnętrznych przez NRA, w treści art. 58 ustawy Poa. Należałoby także uregulować udzielanie NRA upoważnienia do ustalania zryczałtowanych kosztów wpisów na listy adwokatów i aplikantów adwokackich, a także określanie liczebności członków sądów dyscyplinarnych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował treść wniosku od jednego z kolegów adwokatów poruszającego kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz obowiązkowej prenumeraty „Palestry”. Wskazał, że Uchwała NRA z 2014 roku zmieniła zasady prenumeraty Palestry. Na jego wniosek Prezydium skierowało prośbę o opinię w tej sprawie do Komisji Etyki przy NRA i redakcji „Palestry”.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, poruszył temat prac nad zmianami w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Poinformował, że z upoważnienia Prezydium NRA członkowie Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA odbyli spotkania w kilku resortach i proponują zawarcie porozumienia z radcami prawnymi – deklarację o współdziałaniu w tym zakresie. Prezydium postanowiło wrócić do tej kwestii na następnym posiedzeniu.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poruszył kwestię nagłego wzrostu ceny franka szwajcarskiego. Prezydium zastanawiało się nad akcją prospołeczną lub przygotowaniem propozycji rozwiązań legislacyjnych. Prezydium upoważniło adw. Bartosza Grohmana do podjęcia działań w tym zakresie.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

19 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, złożył kwiaty przy pomniku mauzoleum na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu w Łodzi. Uroczystości odbyły się w 70. rocznicę spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej.

20 stycznia  adw. Andrzej Zwara, prezes NRA spotkał się z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską, przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy NRA, by omówić m.in. stan realizacji uchwały zwalniającej izby adwokackie z obowiązku naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, które urodziły dziecko, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy. (czytaj relację ze spotkania)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry