Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.


2 lutego, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie Komisji Kształcenia Aplikantów.

3 lutego, ośmioro ukraińskich adwokatów spotkało się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - gdzie gospodarzem był dziekan, adw. Paweł Rybiński - z polskimi przedstawicielami tego zawodu. W imieniu prezesa NRA zagranicznych gości witał adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Obecni byli także adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej, adw. Jarosław Szczepaniak, koordynator programów pomocy adwokatom ukraińskim z ramienia ORA w Łodzi, adw. Jan Kaczmarczyk z Komisji  Współpracy z Zagranicą oraz adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy warszawskiej izby adwokackiej. Z Ukrainy przyjechali: Antonina Bondarenko, Kateryna Khilchevska, Oksana Grygorenko, Alion Matviichuk, Zoryana Khrystyna, Natalia Bimbirayte, Vasylyna Yavorska, Vitaliy Yelov. (czytaj relację)

3 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Warszawie. Podczas Kongresu ogłoszono, że nieodpłatna przesądowa pomoc prawna udzielana będzie także za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO). Podczas sesji plenarnej z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej i Krajowej Rady Radców Prawnych, adw. Dębowski przypomniał, że dziś obowiązuje już system pomocy prawnej z urzędu a przedsądowa pomoc prawna dla ubogich ma być tylko jej elementem. Podkreślił, że w nowym systemie priorytetem nie powinien być interes organizacji samorządowych (NGO), które są kosztotwórczym pośrednikiem między osobą udzielającą a korzystającą z pomocy prawnej, lecz model powinien zostać zbudowany w interesie osób najuboższych. System musi gwarantować zachowanie tajemnicy zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną osób udzielających porad,  najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - to wszystko gwarantują dziś jedynie usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych. (czytaj relację)

3 lutego, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Kongresie Sędziów Gospodarczych, zorganizowanym w ramach obchodów 25. rocznicy uchwalenia ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

4 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane ze sprawami w Trybunale Konstytucyjnym, potrzebę zmian regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej oraz kwestie związane z bieżącą pracą NRA. 

Prezydium przyjęło uchwałę o wystąpienie przez Naczelną Radę Adwokacką z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał a dotyczących konstytucyjności stawek za pomoc prawną z urzędu. Są to sprawy o sygnaturach: SK 25/14, P68/14, P 69/14, P 70/14 oraz P 6/15. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa adw. dr. Jackowi Skrzydło i adw. Mikołajowi Pietrzakowi do przedłożenia TK opinii amicus curiae w postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 października 2014 r. (sygn. K 31/14) w sprawie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, poinformował, że wielu kierowników szkolenia aplikantów widzi potrzebę zmiany regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, głównie w kwestii praktyk w sądach i prokuraturach. Mec. Zięba poinformował, że na ostatnim spotkaniu komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, które odbyło się 2 lutego br. członkowie komisji nie widzieli podstaw do zmiany regulaminu, ale sprawa ta ma być omawiana podczas najbliższej konferencji kierowników szkolenia aplikantów adwokackich.
Ponadto adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje na temat stanu prac nad ustawą o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA, nadesłał szczegółową informację, dotyczącą szkoleń dla adwokatów, których tematem będzie nowa procedura karna. Szkolenia rozpoczną się wkrótce w izbach adwokackich.
Prezydium podjęło również decyzję o podpisaniu porozumienia z samorządem radców prawnych o współdziałaniu przy pracach legislacyjnych nad ustawą o działalności ubezpieczeniowej.
Ponadto Prezydium powołało w skład Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej adw. Macieja Łaszczuka.
Prezydium podziękowało również adw. Bartoszowi Przeciechowskiemu za zwrócenie uwagi, a adw. Michałowi Szpakowskiemu za podjęcie działań, dotyczących prac legislacyjnych nad ordynacją podatkową i powstaniem rady ds. unikania opodatkowania. Ma to być organ konsultacyjny dla Ministra Finansów, który ma oceniać, czy w konkretnej sprawie doszło do nadużycia podatkowego.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia, wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

5 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wiceminister sprawiedliwości dr hab. Monika Zbrojewska oraz przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrznych a także prokurator generalny Andrzej Semeret składali sprawozdanie o stanie przygotowań do wdrożenia znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. W dyskusji zabierali głos posłowie a w imieniu samorządu adwokackiego -  adw. Jacek Trela, który zwrócił uwagę na możliwe trudności w sfinansowaniu pozyskiwania dowodów przez oskarżonych, nie mających na to środków finansowych. Z kolei pozytywnie ocenił kwestię oddzielnych list obrońców z urzędu -  adwokatów i radców prawnych. Poinformował także o szkoleniach zawodowych w zakresie nowelizacji KPK.

6 lutego, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz adw. dr Rafał Morek wzięli udział, na zaproszenie Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki, w dyskusji nad założeniami projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Rozmawiano między innymi nt.: prawa mediatora do zapoznania się z aktami, formuły postępowania mediacyjnego, komunikacji mediator-strony, wzmocnienia poczucia bezstronności mediatora wobec stron. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry