Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

3 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie związane z wprowadzeniem systemu SOA, polityką zagraniczną oraz działalnością Centrum Mediacyjnego przy NRA, a także kwestie związane z bieżącą pracą NRA.

W posiedzeniu wziął udział adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury. Mecenas Korczyński poinformował Prezydium NRA o postępach wdrażania systemu obsługi adwokatury „SOA”, które wg. planów ma zostać zakończone na przełomie września i października. Wskazał, że w sześciu izbach system jest już wdrożony i biura pracują na tym systemie, zaś w piętnastu izbach przeprowadzono już szkolenia. Do końca czerwca szkolenia pracowników zostaną przeprowadzone w pozostałych izbach. Jako wzorcowy przykład zaangażowania i współdziałania przy wdrażaniu programu wskazał na ORA we Wrocławiu i jej dziekana.

Gościem Prezydium była adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych przy NRA, która przedstawiła memorandum dotyczące zasad polityki zagranicznej Adwokatury. Prezydium zatwierdziło dokument. Omówiono także przygotowania do posiedzenia plenarnego CCBE, która odbędzie się w maju w Gdańsku.

Na posiedzenie zaproszono również adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA. Pani Mecenas poinformowała, że w ciągu trzech edycji szkoleń medialnych przeszkolono 117 adwokatów. Adwokaci, którzy wzięli udział w pierwszej edycji, przeprowadzili następnie podstawowe szkolenia mediacyjne w swoich izbach. W tym roku Centrum planuje zorganizować kolejną edycję szkoleń oraz kurs na trenerów mediacyjnych. W kursie będą mogli wziąć udział adwokaci posiadający certyfikat mediatora i dwuletnie doświadczenie w mediacjach. Mecenas Przyłuska-Ciszewska podkreśliła, że szkolenia prowadzone przez Centrum mają opinię jednych z najlepszych w Polsce, a przeszkoleni adwokaci, których nazwiska figurują na listach mediatorów przy sądach, otrzymują bardzo dużo spraw. Prezydium NRA wyraziło oczekiwania wobec Centrum: zwiększenia liczby adwokatów-mediatorów orz adwokatów trenerów uprawnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji.

Z kolei adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA, przedstawiła Prezydium sprawozdanie z dotychczasowej działalności zespołu. Poinformowała, że odbyły się jego cztery spotkania. Na spotkaniu omawiano kwestie zwalniania przez izby z obowiązku naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, które urodziły dziecko, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy. (czytaj: Jak rady realizują uchwałę NRA zwalniającą ze składek młode matki).

Mecenas Gajowniczek-Pruszyńska podkreśliła, że nadal jest duży obszar braku świadomości w tym zakresie. Prezydium wyraziło oczekiwanie, że zespół rozpropaguje informację o takiej możliwości. Pani Mecenas poinformowała również, że 16 kwietnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja organizowana przez Zespół na temat przeglądu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego dyskryminacji ze względu na płeć. 

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium NRA powołało Komisję ds. Arbitrażu, której przewodniczyć będzie adw. Maciej Łaszczuk.
Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

4 marca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji nadzwyczajnej ds. zw. z ograniczaniem biurokracji. Rozpatrywano rządowy projekt ust. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Mecenas Trela zajął stanowisko w sprawie poszerzenia uprawnień adwokatów we wszystkich postępowaniach objętych prawem własności przemysłowej, rejestrowanych przed urzędem patentowym.

4 marca, w Sądzie Najwyższym w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zmianom w modelu postępowania karnego, wprowadzonym nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. Wzięli w niej udział adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, który wygłosił referat,  oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek NRA, adw. Radosław Baszuk, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski oraz adw. prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki.

4-5 marca odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, zorganizowana przez ELSA Poland. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz Centrum Mediacyjne przy NRA. W jury zasiadała adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA oraz adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry