Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Adwokackiej. 

14 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA oraz adw. Andrzej Siemiński członek NRA wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych adw. Marka Stoczewskiego, wicedziekana ORA w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

16 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył konferencję "Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konferencję zorganizowała Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA, przy współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

16-18 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wziął udział w szkoleniu w Kołobrzegu, zorganizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich, którego tematyka związana jest z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, z postępowaniem odwoławczym w procedurze cywilnej czy odpowiedzialnością lekarza za błąd w sztuce medycznej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, sporządził projekt stanowiska NRA do przyjętego w dniu 14 kwietnia przez rząd projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa jak również przygotował projekt uwag NRA do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym. Oba te opracowania będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Prezydium NRA. Adwokat Bartłomiej Trętowski, adw. dr. Karol Pachnik i adw. Rafał Dębowski w ramach kontynuacji prac legislacyjnych opracowali projekt stanowiska do nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i zmiany innych ustaw. W opracowaniu tym zawarty został m.in. postulat zmiany w art. 132 kpc w kierunku ujednolicenia przepisów procedury cywilnej ze zmienionym ostatnio przez parlament przepisem art. 66 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zespół postuluje także inne zmiany chroniące interesy adwokatów i uczestników postępowania, jak również zmiany przepisów regulujących sposób prowadzenia rejestru adwokatów. W przyszłym tygodniu odbędą się uzgodnienia z przedstawicielami biura legislacyjnego Sejmu i Ministerstwa Sprawiedliwości, tak by w czasie prac parlamentarnych zgłaszane postulaty mogły zostać uwzględnione.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry