Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 kwietnia, adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium, obserwował konkurs krasomówczy ELSA w Szczecinie.

18 kwietnia, w całym kraju trwała akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich (czytaj podsumowanie akcji pro bono)

20 kwietnia, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, spotkał się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej z ukraińskimi adwokatami, którzy przyjechali do Polski na szkolenie. Przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące organizacji samorządu adwokackiego w Polsce (czytaj relację z wizyty ukraińskich adwokatów w Polsce)

21 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane ze złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, z pracami legislacyjnymi, polityką informacyjną oraz bieżącą pracę NRA.

Prezydium podpisało uchwałę dotyczącą skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obron karnych prowadzonych przez radców prawnych oraz udzieliło pełnomocnictwa do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym: adw. prof. dr hab. Piotrowi Kruszyńskiemu, adw. dr Michałowi Synoradzkiemu i adw. Romanowi Kuszowi. (czytaj: NRA zaskarżyła do TK zmiany przepisów o radcach prawnych)

Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie rozważnego i ponadpartyjnego wskazania przez parlamentarzystów kandydatów na nowych sędziów TK. (czytaj: Prezydium NRA apeluje o apolityczność kandydatów na sędziów TK)

Gościem posiedzenia był adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, który omówił stan prac informatyzacji adwokatury. Poinformował, że szkolenie informatyczne nie odbyło się jeszcze w 3 izbach. System został wdrożony w 9 izbach. Trwają prace nad platformą krajową.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówili bieżące prace legislacyjne. Prezydium zatwierdziło negatywną opinię do najnowszych zmian do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Omówiono projekt ustawy o cudzoziemcach – zawierający przepisy dotyczące pomocy prawnej, a także prace nad kpc dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. NRA chce aby nowe przepisy były dostosowane do istniejących już systemów informatycznych adwokatury. Omówiono także uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (opinie do projektów znajdują się na stornie adwokatura.pl).

Gośćmi Prezydium byli przedstawiciele firmy High Profile, doradcy NRA w zakresie kształtowania wizerunku adwokatury. W ich obecności omówiono kwestie związane z polityką informacyjną NRA. W trakcie dyskusji wszyscy członkowie uznali, że informacje o działaniach NRA powinny być jawne, jednak nie powinno to się odbywać kosztem jakości pracy. Podjęto również temat niegrzecznych i często agresywnych wypowiedzi na portalu społecznościowym Facebook. Prezydium podjęło również decyzję o opublikowaniu na stornie adwokatura.pl sprawozdań z działalności komisji i planów pracy.   

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA poinformował, że przygotowanie sprawozdania dla Prezydenta jest już na ukończeniu. Adw. Rafał Dębowski poinformował, że do tej pory udało się zebrać 415 podpisów poparcia pod wnioskiem o nadanie jednej z ulic w Warszawie imienia adw. Stanisława Mikke. Stosowny wniosek jest  przygotowany i zostanie wkrótce złożony władzom m. st. Warszawy. Prezydium zdecydowało również o zmianie terminu i miejsca listopadowego posiedzenia NRA na 13 listopada 2015 roku w Gdańsku – w związku z zaplanowanymi w tym terminie obchodami jubileuszu 70-lecia Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również osiem spraw osobowych, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawił adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.

21 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w debacie z wykładem dr hab. Marzeny Kordeli i dr. hab. Sławomira Tkacza "Zasady prawa. Pojęcie i funkcje" w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wykładów w Trybunale Konstytucyjnym "Filozofia i teoria prawa".

22 kwietnia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

23 kwietnia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Gali wręczenia nagród "Bona lex" i "Złote Paragrafy", przyznawane przez Dziennik Gazetę Prawną. Tego samego dnia był również na uroczystości wręczenia nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta.

23 kwietnia adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zw. z ograniczaniem biurokracji. Rozpatrywano rządowy projekt ust. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

23 kwietnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie sprawozdania podkomisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2678). Podczas obrad Komisji przedstawiciele NRA zgłosili szereg uwag i postulatów zmian (czytaj relację).

24 kwietnia, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wziął udział w spotkaniu Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów, które odbyło się pod kierunkiem adw. Michała Szpakowskiego, przewodniczącego. Przedmiotem spotkania było omówienie szczegółowego planu działania na najbliższe miesiące.

25 kwietnia, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wezmą udział w Gali Jubileuszowej 70. rocznicy powstania Tygodnika Powszechnego w Krakowie. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry