Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

23-25 kwietnia, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na spotkaniu adwokatów w stolicy Hiszpanii, organizowanym cyklicznie przez Madrycką Radę Adwokacką. Było to już siódme tego rodzaju spotkanie. Wzięło w nim udział kilkuset adwokatów z 32 krajów z 5 kontynentów - przedstawiciele narodowych i lokalnych samorządów adwokackich oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

4 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Władysława Bartoszewskiego w Warszawie.

4 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w spotkaniu w Trybunale Konstytucyjnym z okazji Święta Narodowego 3 Maja. W programie uroczystości był wykład prof. Karin Friedrich „Rola i znaczenie Prus Królewskich (Prussia Polonica) w życiu politycznym i intelektualnym Rzeczypospolitej w XVIII wieku, szczególnie w dobie reform ustrojowych”.

5 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów 5 maja w Krakowie. Wystąpił w bloku tematycznym, dotyczącym wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

5 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z bieżącą pracą NRA, sprawy wizerunkowe oraz plany na najbliższe miesiące Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Gościem Prezydium był adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA, który zapowiedział, że Ośrodek Badawczy Adwokatury 16 maja organizuje w Katowicach konferencję: „Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c”, zaś w czerwcu będzie współorganizatorem Forum Cywilistycznego w Krakowie. Ponadto prof. Kruszyński zwrócił się z prośbą o zgodę na dołączenie do grupy ekspertów OBA adw. dr. Karola Pachnika. Prezydium wyraziło zgodę.

Gościem Prezydium była również adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, która przedstawiła propozycję kampanii wizerunkowej oraz poinformowała o problemach związanych z ukończeniem filmu o adw. Joannie Agackiej-Indeckiej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił bieżące prace legislacyjne. Przypomniał, że NRA monitoruje proces prac nad ustawą deregulacyjną, w której znajdują się m.in. przepisy rozszerzające kompetencje adwokatów w postępowaniu przed urzędem patentowym. Poinformował, że NRA złożyła opinię w sprawie regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w której NRA wskazała zastrzeżenia do §338 ust. 4 dopuszczającego możliwość naruszenia tajemnicy korespondencji. Ponadto podkreślił, że sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka poparła stanowisko NRA w kwestii projektu zmian w kpc. W związku z tym, z projektu usunięto art. 759² dotyczący pełnomocników w postępowaniu egzekucyjnym. Poinformował również, że na stornie Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono stanowisko odnoszące się do uwag NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Autorzy nie podzielają opinii NRA w kwestii zasad udzielania bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom. Mec. Dębowski poinformował też, że wraz z adw. Michałem Szpakowskim i adw. Dariuszem Golińskim przygotowują stanowisko dotyczące projektu zmian w ordynacji podatkowej. Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek adwokatury o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów art. 52 kpk., a NRA złożyła zażalenie na to postanowienie. Poruszył też sprawę prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wprowadzono przepis, który pozwala sądom w uzasadnionych przypadkach obniżać wysokość wynagrodzenia adwokatom. Mecenas Dębowski przedstawił koncepcję złożenia wniosku do TK w tej sprawie. Prezydium podjęło decyzję o podjęciu prac nad wnioskiem.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił projekt sprawozdania dla Prezydenta z działalności Adwokatury w 2014 r. Prezydium zatwierdziło dokument.

Ponadto poruszono kwestię parytetów obowiązujących na najbliższym Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2016 r. Prezydium postanowiło omówić ten temat w gronie członków NRA na czerwcowym posiedzeniu. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o piśmie od firmy Confido, w sprawie zastrzeżeń do programu SOA złożonych przez adw. Jarosława Szymańskiego, dziekana ORA w Łodzi. Wiceprezes NRA poinformował również, że firma iExpert jest gotowa podjąć prace nad integracją systemu obsługi ubezpieczeń adwokatów z SOA. Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie prac z założeniem, że ta funkcjonalność zostanie wprowadzona stopniowo we wszystkich izbach.

Prezydium dyskutowało również na temat uchwały podjętej przez ORA w Płocku, dotyczącej prób naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy ścigania.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

 

6 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA i adw. Ziemisław Gintowt członek NRA wzięli udział w spotkaniu w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, których reprezentowali r.pr. Dariusz Sałajewski prezes KRRP i wiceprezesi: r.pr. Arkadiusz Bereza i r.pr. Zbigniew Pawlak. Rozmawiano o problemach z adwokacką i radcowską taksą z urzędu, omawiano  bieżące prace legislacyjne i sytuację w wymiarze sprawiedliwości.

8 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, spotkał się z przedstawicielkami Funduszu im. adw. Edwarda J. Wende Fundacja dla Polski w celu omówienia partnerstwa tej Fundacji z Naczelną Radą Adwokacką.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry