Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.


21 sierpnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z Komisji Praw Człowieka przy NRA uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w sprawie uzgodnienia projektu stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Czytaj: Rząd ustala stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o policji

25 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie: złożenia skargi do Komisji Europejskiej na uchybienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniom wynikającym z art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu UE w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej i edukacji prawnej; przedstawienia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie oraz sprawy związane z bieżącą pracą NRA.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował o podjętych przez NRA działaniach związanych z projektem nowelizacji ustawy o Policji (czytaj kalendarium wydarzeń). Poinformował, że w najbliższych dniach zostanie złożona opinia, przygotowana przez adw. dr hab. Szymona Byczko, która odwoła się do konstytucyjności projektu ustawy. (czytaj: Projekt ustawy o Policji od strony konstytucyjnej). NRA skieruje również prośbę o poparcie stanowiska NRA do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz do CCBE.

Prezes Zwara przedstawił również kalendarium działań związanych z pracami nad nowelizacją rozporządzenia ministra sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie (czytaj kalendarium). Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycje uchwał dotyczących pięciu projektów rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności adwokackie z wyboru z i urzędu, w sprawie opłat za czynności radców prawnych z wyboru i urzędu oraz w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu. Czytaj: uchwały nr 87/2015 i 88/2015. Jednocześnie Prezydium NRA postanowiło skierować pismo do ministerstwa, iż z uwagi na istotę rozporządzeń w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawego z urzędu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło, przekazać ww. rozporządzenia pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej, która na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze wyda do nich opinię.

Gośćmi posiedzenia Prezydium byli adw. Tomasz Korczyński i adw. Bartłomiej Trętowski z komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury przy NRA, którzy przybliżyli zasady funkcjonowania i wdrożenia europejskiej wyszukiwarki adwokatów – Find a Laweyr 2. Przewodniczący komisji przedstawił również harmonogram dalszych prac nad informatyzacją adwokatury.

W posiedzeniu uczestniczyła również adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, która przedstawiła plan prac dotyczący przeprowadzenia ankiety marketingowej wśród adwokatów i zarys prac dotyczących badania opinii publicznej odnoszącego się do wizerunku i pracy adwokata.

Ponadto Prezydium NRA podjęło uchwałę o przyznaniu odznaki Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Mieczysławowi Stankiewiczowi z izby płockiej oraz Annie Zaskórskiej–Nowickiej, Januszowi Łysiakowi i Arturowi Bugajowi z izby wałbrzyskiej.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również dwanaście spraw osobowych, które przedstawił adw. Rafał Dębowski. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

26 sierpnia, adw. Andrzej Zwara spotkał się z Pawłem Firlejem, dyrektorem Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką oraz Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP. Czytaj: NRA nawiąże współpracę z prezydenckim Biurem Interwencyjnym Pomocy Prawnej

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry