Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

11 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: wykonania budżetu NRA za rok 2015, remontu w nowo zakupionym przez NRA lokalu oraz podjęto uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że adw. Bartosz Grohman pracuje nad sprawozdaniem dla Prezydenta RP z działalności Adwokatury w 2015 r. Przedstawił też wniosek w sprawie publikacji eseju Carla Schmitta „O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa”. Praca ta ukaże się z cyklu „Horyzonty Filozofii Prawa”, który został zaakceptowany przez Prezydium.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym, na wiosek ORA w Łodzi: adw. Alicji Bień, adw. Andrzejowi Bąkowi, adw. Bogdanowi Lesiakowi, adw. Łucji Malinowskiej, adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, adw. Bartoszowi Tiutiunikowi oraz na wniosek Prezydium NRA: adw. Ewie Skorek – Szpejewskiej i adw. Marcinowi Michałowi Imiołek.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła wykonanie budżetu za rok 2015. Następnie Prezydium omówiło kosztorys prac dotyczących remontu lokalu, który NRA zakupiła na potrzeby biurowe w lutym tego roku. Powołano zespół do bieżących kontaktów z architektem w składzie: adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Jacek Trela, adw. Sławomir Ciemnym, adw. Ziemisław Gintowt.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił ofertę dotyczącą projektu zagospodarowania skweru przy ulicy adw. Stanisława Mikkego. Poruszył również kwestię propozycji zmiany art. 58 Kodeksu Etyki ograniczającego adwokatów w wykonywaniu czynności egzekucyjnych innych niż czynności sądowe i dot. egzekucji z nieruchomości. Omówił też sprawę komorników sądowych wpisujących się na listy adwokatów, którzy po uzyskaniu wpisu sprawują nadal funkcję komornika sądowego. Poinformował, ze temat ten poruszy na posiedzeniu plenarnym NRA, które odbyło się dzień później (czytaj relację z posiedzenia plenarnego NRA)

Ponadto Prezydium omówiło pilotażowy program wymiany danych między sądami a Adwokaturą i zdecydowano o podpisaniu stosownej umowy.

11-12 marca, Prezydium NRA wzięło udział w obchodach 40-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Toruniu. (czytaj relację)

12 marca, odbyło się posiedzenie plenarne NRA w Toruniu. NRA przyjęła uchwałę o niezwłocznym opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o TK, zatwierdzono wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2016. NRA przyjęła również strategię działań Adwokatury. (czytaj relację)

15 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystościach z okazji 25. rocznicy powstania Fundacji dla Polski. 

16 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w spotkaniu z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą. 

17 marca, adw. Rafał Debowski, sekretarz NRA, spotkał sie z Marcinem Warchołem, podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Podczas spotkania minister obiecał pilne podjęcie prac legislacyjnych zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism w postępowaniu karnym w zakresie przywrócenia przepisów umożliwiających pełnomocnikowi ustanowionemu przez obrońcę odbiór z placówek pocztowych awizowanych pism sądowych w postępowaniu karnym. (czytaj więcej)

18 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości ws wydanego przez Komisję Europejską stanowiska dot. stawek minimalnych dla rzeczników patentowych ustanowionych w polskich przepisach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry