Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, człoenk NRA, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych adw. Andrzeja Sandomierskiego. Były sekretarz NRA został pochowany na cmentarzu w Zielonce k. Warszawy. 

2 kwietnia, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką podczas XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w liceum ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce. NRA objęła patronatem honorowym olimpiadę i ufundowała nagrodę dla laureata.

5 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: zmian legislacyjnych w ustawie o policji oraz kwestie dotyczące informatyzacji adwokatury w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że razem z adw. Rafałem Dębowskim, sekretarzem NRA, opracowują propozycje zmian do ustawy o policji. Będą one głównie dotyczyć zapewnienia właściwej ochrony tajemnicy zawodowej oraz zawierać  będą propozycję wprowadzenia do ustawy możliwości uzyskania przez zainteresowane podmioty informacji na temat przeprowadzonej inwigilacji – już po jej zakończeniu, a także możliwość zaskarżenia takich działań.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, odniósł się do tematu zasad i trybu doręczania pism w postępowaniu karnym w zakresie przywrócenia przepisów umożliwiających pełnomocnikowi ustanowionemu przez obrońcę odbiór z placówek pocztowych awizowanych pism sądowych w postępowaniu karnym. Wspomniał też, że wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Poczty Polskiej, na którym również poruszył temat doręczania przesyłek sądowych w postępowaniach karnych. (czytaj więcej).

W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczył adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury. Pan Mecenas poruszył temat Administracji Bezpieczeństwa Informacji.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, omówiła propozycje korekty preliminarza budżetowego NRA na rok 2016, zgodnie z dyskusją, która miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium NRA przyjęło sprawozdanie dla Prezydenta RP z działalności NRA w ostatnim roku. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że poprosi Prezydenta RP o spotkanie w celu osobistego przekazania dokumentu.

Ponadto przyjęto uchwałę, w której przyznano odznakę Adwokatura Zasłużonym adwokatowi Piotrowi Nowaczykowi oraz prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Nasiłowskiemu.

Adw. Rafał Dębowski przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

6 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych w Warszawie. 

6 kwietnia, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki Spraw Senatorskich ws. zmian ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i niektórych innych ustaw. (czytaj więcej)

8 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, czlonek NRA, reprezentował prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas dorocznego spotkania Polskiej Sekcji Międyznarodowej Kmisji Prawników w Warszawie.

8-9 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, biorą udział w Spotkaniu Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi, pod hasłem „Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski