Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

19-22 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięli udział w rejsie po Jezioraku. (czytaj więcej

21 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA wzięli udział w zgromadzeniu izby łódzkiej (czytaj więcej)

21 maja, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby częstochowskiej (czytaj więcej)

22 maja, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, wzięły udział w ceremonii nagradzania zwycięzców V Gonitwy o Puchar Adwokatury w Warszawie. (czytaj więcej)

23 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji naukowej "Obywatel a edukacja prawna", zorganizowanej w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w Gdańsku. 

23 maja, adw. Andrzej Zwara, adw. Jacek Trela, adw. Rafał Dębowski, adw. Bartosz Grohman, adw. Anisa Gnacikowska i adw. Andrzej Siemiński wzięli udział w pogrzebie adw. Macieja Dubois (czytaj więcej)

23 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w debacie "Prawa człowieka w XXI wieku", zorganizowanej przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

24 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące stawek adwokackich, przygotowań do KZA oraz współpracy ze stowarzyszeniem ELSA Poland.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA poinformował, że adw. Henryk Stabla i adw. Andrzej Dzięcioł zostali wybrani do ORA w Katowicach, w związku z czym złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka NRA. Prezydium przyjęło rezygnację. Ponadto adw. Stabla złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów. Prezydium przyjęło i tę rezygnację, a na funkcję przewodniczącego CZW powołało adw. Bartosza Grohmana, zaś adw. Stablę powołano do składu osobowego CZW.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Adwokatury. Powiadomił, że trwają prace nad sprawozdaniem kadencyjnym. Przypomniał o konieczności przygotowania projektów zmian do Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb adwokackich oraz Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Dodał, że przygotowywana jest publikacja zjazdowa z biogramami delegatów. W związku z czym zwrócił się do rad o przesyłanie biogramów i zdjęć wszystkich delegatów. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił oferty dotyczące obsługi głosowań elektronicznych podczas zjazdu. Prezydium wybrało ofertę firmy FHU WIBER.

Prezydium NRA omówiło sytuację związaną z wypowiedziami publicznymi polityków dotyczącymi stawek adwokackich i podjęło decyzję, ustalając wewnętrzną strategię dalszych działań w tej sprawie.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przedstawił wniosek Komisji Praw Człowieka przy NRA o złożenie przez NRA opinii amicus curiae w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanych wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach tzw. owoców zatrutego drzewa, braku maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania oraz ustawy o Policji. Komisja Praw Człowieka wnioskuje również o złożenie opinii w sprawie ustawy rolnej, ograniczającej prawa własności, gdy sprawa wpłynie do TK. Prezydium pozytywnie odniosło się do wniosków KPCz.

Prezydium NRA gościło adw. Anisę Gnacikowską, członka NRA i przewodniczącą Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, która omówiła przebieg spotkania Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Na spotkaniu omówiono funkcjonowanie systemu w pierwszym kwartale. Z badań wynika, że zainteresowanie społeczne jest niewielkie. Niewykluczone, że Rada będzie rekomendowała rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania z tego typu pomocy prawnej. Adw. Gnacikowska podkreśliła, że jako przedstawicielka NRA była jedyną osobą, która była przeciwko rozszerzeniu dostępu. Dodała, że podczas spotkania podkreślano, że od momentu uruchomienia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dwukrotnie zwiększyła się liczba wniosków o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Gościem Prezydium był również pan Krzysztof Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Omówiono udaną współpracę pomiędzy NRA a ELSĄ. Prezes Stowarzyszenia podziękował NRA za wieloletnie wsparcie, zarówno finansowe jak i merytoryczne. Przypomniał, że głównym celem stowarzyszenia jest rozwój naukowy studentów prawa i przekazanie im praktycznych umiejętności związanych z rynkiem pracy. Dodał, że ELSA chciałaby podjąć stałą współpracę z NRA jako patronem naukowym, co spotkało się z przychylnością Prezydium NRA.

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA poinformował, że wraz z adw. Rafałem Dębowskim prowadzi rozmowy z wydawnictwem Wolters Kluwer w sprawie oferty na program LEX dla adwokatów.

Na wniosek ORA w Poznaniu Prezydium NRA przyznało odznaki Adwokatura Zasłużonym, które otrzymali: adw. Elżbieta Borys, adw. Marek Buszyński, adw. Leszek Kruszwicki.

Ponadto Prezydium NRA omówiło etap prac remontowych nowego lokalu NRA, a także wybrało firmę i-Secure, która pełnić będzie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

25 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gancikowska, członek NRA oraz adw. Bartosz Grohman, z-ca sekretarza NRA wzięli udział w posiedzeniu ORA w Warszawie. 

28-29 maja, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w szóstej edycji Jola Cup Turniej Tenisowy Kobiet +35 im. adw. Jolanty Szymanek Deresz. Wydarzenie sportowe objęte było patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

1 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.

3 czerwca, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wziął udział w obradach Zespołu międzyresortowego ds. regulacji i sprawności instytucjonalnej w Ministerstwie Rozwoju. Celem Zespołu będzie odniesienie się do aktualnej wersji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie odpowiadającym przypisanej tematyce. NRA prosi o nadsyłanie swoich uwag wobec Strategii (czytaj dokument) na adres press@nra.pl

3 czerwca, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry", adw. prof. Piotr Kruszyński, członke NRA, adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w ogólnopolskim seminarium naukowym „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

3 czerwca, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA wzięły udział w debacie "Sytuacja sądownictwa w Polsce i w Europie" w Sądzie Najwyższym w Warszawie. 

 

adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi: adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Trela oraz prezes ELSA Poland Krzysztof Stępkowski

NRA wspiera Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i będzie jej partnerem merytorycznym. Na zdjęciu: od lewej: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, Krzysztof Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski