Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczącym kandydatów na stanowisko sędziego i asystenta sędziego w WSA w Krakowie i WSA w Warszawie. 

13 września, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej. Adw. Andrzej Zwara. prezes NRA, omówił bieżące sprawy Adwokatury. Poinformował, że przedstawiciele Adwokatury Polskiej uczestniczyli w nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się 3 września br. w Warszawie.

Na tym posiedzeniu również Prezydium omówiło kwestie związane z nadzwyczajnym posiedzeniem plenarnym NRA. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie zmiany składów poszczególnych Komisji działających przy NRA. Powierzyło obowiązki przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich adw. Elżbiecie Nowak.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

15 września, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, po którym wystosowano komunikat o treści: "Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej podnoszono, że w kontekście braku klarownych reguł reprywatyzacyjnych, których nie udało się wypracować przez 27 lat, odpowiedzialnością za wynikające stąd negatywne konsekwencje obciążani są w pierwszej kolejności prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. Obecna, przede wszystkim medialna ocena aktywności adwokatów, dokonywana jest z pominięciem stanu obowiązującego - ułomnego w tym zakresie prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze zrozumieniem przyjęła decyzję o dymisji z funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Grzegorza Majewskiego, uznając że odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze wysokim standardom etycznym, które powinny być powszechne wśród osób pełniących funkcje publiczne."

15 września odbyło się nadzwyczajne spotkanie rzeczników dyscyplinarnych wszystkich izb adwokackich (czytaj relację)

15 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z przewodniczącą Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Dominiką Tomaszewską. Przedmiotem rozmowy była zbliżająca się ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez ten samorząd pt. „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” (czytaj zapowiedź konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry