Mediacja online w erze COVID-19


Mediacja online w erze COVID-19 – Centrum Mediacji przy NRA rozpoczyna ogólnopolski projekt zdalnego rozwiązywania sporów.

Rozprzestrzeniająca się pandemia wirusa COVID-19 wpływa nie tylko na gospodarkę, ale także na funkcjonowanie sądów i możliwość prowadzenia postępowań sądowych, co ma bezpośrednie przełożenie na praktykę adwokacką. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przy współpracy z koordynatorami ds. mediacji wszystkich Izb adwokackich rozpoczyna ogólnopolski projekt sądowych i pozasądowych mediacji online.

Przygotowania do szerokiego zaangażowania Centrum w prowadzenie mediacji online trwają od ponad dwóch tygodni. Pojawiły się także pierwsze głosy ze strony judykatury, aby w drodze mediacji online zmniejszyć zator spraw zalegających i obecnie nierozpoznawanych przez sądy ze względu na niemożność dostępu do akt sądowych i wyznaczania rozpraw.

W związku z powyższym, Centrum Mediacji przy NRA utworzyło listę adwokatów-mediatorów przygotowanych do prowadzenia mediacji w trybie online. Całą akcję koordynują adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - prezes Centrum oraz adw. Cezary Rogula - wiceprezes Centrum, przy udziale pani Anny Luba-Kozłowskiej – sekretarza Centrum. Mediatorzy, będący jednocześnie czynnymi zawodowo pełnomocnikami procesowymi, mogą w najwyższym stopniu zapewnić prawidłowy przebieg procesu rozwiązania sporu, bez konieczności wydania orzeczenia sądowego, a ustawowe ograniczenia przedmiotowe spraw możliwych do mediowania są na tyle wąskie, że przeważająca większość sporów może zostać zakończona ugodą zawartą przed mediatorem.

Jednocześnie mediacja daje możliwość jej prowadzenia bez konieczności organizowania osobistych spotkań ze stronami. W skrócie, wszystko może zostać przeprowadzone w drodze online - wideokonferencji, a podpisanie koniecznych dokumentów, w tym przede wszystkim ugody, może zostać dokonana poprzez wymianę egzemplarzy w trybie art. 78 § 1 kodeksu cywilnego lub egzemplarzy opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakresie dostępu do akt, istotną część znajdujących się tam dokumentów mediator może otrzymać bezpośrednio od stron.

Projekt Centrum obejmuje zarówno mediacje sądowe, jak i mediacje pozasądowe. W zakresie mediacji umownych, gdzie nie toczy się jeszcze postępowanie sądowe, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej chce wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wystąpi z wnioskiem do Prezydium NRA o zmianę regulaminu w zakresie zniesienia opłaty rejestracyjnej.

Centrum planuje przygotować propozycję ustawowego uregulowania kwestii kierowania spraw sądowych do mediacji w czasie pandemii COVID-19. Równolegle Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej apeluje do wszystkich pełnomocników z zalegającymi sprawami sądowymi o zgłaszanie wniosków o skierowanie stron do mediacji i podjęcie mediacji w trybie online. Wszelkie pytania zainteresowane strony i pełnomocnicy mogą kierować na adres centrum.mediacji@adwokatura.pl.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry