Naczelna Rada Adwokacka za odrzuceniem nowelizacji Kodeksu karnego

  • Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego nie ograniczy przestępczości, za to spowoduje zwiększenie liczby więźniów i wydłuży czas ich pobytu w zakładach karnych.

  • Skutkiem uchwalonych przez Sejm przepisów będzie także wzrost kosztów utrzymania systemu penitencjarnego oraz problemów z readaptacją skazanych po wyrokach.

  • Naczelna Rada Adwokacka opowiada się za odrzuceniem przez Senat ustawy w całości - czytamy w opinii przesłanej 29 lipca br. przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.

 

Opinia NRA, przekazana na ręce senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senatora Aleksandra Pocieja, przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, dotyczy uchwalonej 7 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762).

Zdaniem autora opinii, projektowana ustawa opiera się na trzech fałszywych fundamentach:
1) populizmu penalnego
2) nadmiernej kazuistyki
3) nonszalancji wobec skutków społecznych i ekonomicznych przyjętego rozwiązania.

Adwokatura Polska stoi na stanowisku, że wprowadzane przez nowelizacje zmiany, m.in. kreowanie kilkudziesięciu nowych typów zbrodni, tj. przestępstw, których dolna granica wynosi minimum 3 lata pozbawienia wolności, obniżanie wieku odpowiedzialności karnej za przestępstwo zabójstwa do 14. roku życia, wprowadzenie daleko idących zmian w części ogólnej kodeksu karnego, w tym m.in. karę pozbawienia wolności do lat 30, są środkiem do wprowadzenia polityki „zarządzania strachem”.

Represyjna polityka kryminalna nie stanowi żadnego przejawu nowoczesności, lecz jest wypróbowanym narzędziem, po które sięgają państwa totalitarne lub te, które dopiero próbują w tym kierunku podążać – czytamy w opinii.

Uchwalona ustawa nie liczy się w żaden sposób ani ze społecznymi, ani finansowymi skutkami wejścia w życie przyjętych w niej rozwiązań. Dalszą i pewną jej konsekwencją będzie wzrost ilości oraz wzrost długości pobytu osadzonych w zakładach karnym. W ślad za tym wzrosną nie tylko koszty utrzymania systemu penitencjarnego, lecz także problemy związane z readaptacją skazanych po wyrokach.

Wskazane mankamenty dyskwalifikują przedłożony Senatowi tekst ustawy jako materiał do dalszych prac. Aksjologia, jaka stoi u jego podstaw i brak wizji skutków, jakie jego uchwalenie przyniesie dla systemu penitencjarnego, przemawiają za odrzuceniem ustawy w całości.

(czytaj tekst opinii)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry