Negatywna opinia NRA dot. zmiany stawek adwokackich i radcowskich

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie zaopiniowała przedstawione 14 czerwca 2017 r. projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, zmieniające stawki adwokackie i radcowskie. Opinię zawiera uchwała nr 22/2017, przyjęta 30 czerwca podczas plenarnego posiedzenia NRA.

Opiniowany projekt zawiera zmiany: 

- rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych (projekt z 18 maja 2017 r.)

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowane w projektach kwoty stawek: 180 złotych i 90 złotych nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy w związku z prowadzeniem tego rodzaju czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych spraw, choć Minister Sprawiedliwości jest zobligowany, by uwzględniać te aspekty. 

Jednocześnie NRA zwraca uwagę na dysproporcję w proponowanych stawkach za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowo opłata za sporządzenie opinii prawnej na rzecz osoby zastępowanej przez radcę Prokuratorii Generalnej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł. 

Skoro kwota 300 zł jest ekwiwalentem godziny pracy profesjonalnego pełnomocnika działającego na tym samym rynku pomocy prawnej co adwokaci i radcowie prawni, to proponowanie stawki 180 zł za prowadzenie całej sprawy w sprawach z wyboru czy stawki 90 zł za prowadzenie tej samej sprawy z urzędu pokazuje ogromną dysproporcję w proponowanych zasadach wynagradzania pełnomocników.

(czytaj uchwałę nr 22/2017)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski