Negatywna opinia NRA o projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

  • Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Ministerstwa Sprawiedliwości negatywną opinię na temat projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora.
  • Zdaniem NRA, proponowany projekt ustawy jest kolejną z podejmowanych przez ustawodawcę prób cząstkowego uregulowania rynku usług prawnych.
  • Jedynym, prawidłowym rozwiązaniem byłoby całościowe uregulowanie rynku usług prawnych, z zastrzeżeniem możliwości świadczenia tego typu usług dla adwokatów i radców prawnych, jako podmiotów posiadających stosowne kompetencje w tym zakresie.
  • Na początku września br. Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła taki właśnie projekt ustawy kompleksowo regulującej rynek świadczenia pomocy prawnej.

 

Rządowy projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora zakłada wprowadzenie przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności windykacyjnej oraz czynności windykacyjnych, zasady i tryb nabywania oraz utraty uprawnień do wykonywania zawodu windykatora, a także zasady nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych i windykatorów.

Naczelna rada Adwokacka zwraca uwagę, że w polskim systemie prawnym należności mogą być odzyskiwane na drodze egzekucji sądowej, zgodnie z przepisami z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1168 z późn. zm.; zwana dalej: „u.o.k.s.”). Przepisy te regulują szczegółowo procedurę prowadzenia egzekucji sądowej oraz wymagania co do kwalifikacji komorników.

Wobec tego nie ma potrzeby, aby windykacja była prowadzona również przez inne podmioty, z wyłączeniem możliwości kierowania do dłużników wezwań do zapłaty przez wierzycieli bądź ich pełnomocników. Dlatego też zamiast regulować wymagania względem podmiotów prowadzących działalność windykacyjną i zakres ich działania, ustawodawca powinien ograniczyć możliwości odzyskiwania należności do egzekucji sądowej oraz czynności podejmowanych przez wierzyciela pierwotnego bądź jego pełnomocnika.

Proponowany projekt ustawy jest kolejną z podejmowanych przez ustawodawcę prób cząstkowego uregulowania rynku usług prawnych, co z pewnością determinowane jest świadomością patologii występujących w przypadkach, w których usługi te świadczone są bez należytego, pełnego, przygotowania merytorycznego, podstaw etycznych i szczególnie ukształtowanego reżimu odpowiedzialności dla osób i podmiotów świadczących te usługi.
W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, nie można zapanować nad występowaniem patologii regulując jedynie pewien wycinek działalności na rynku usług prawnych, bez odniesienia do całego systemu prawa i zjawisk występujących na zderegulowanym rynku usług.

NRA podkreśla, że w obecnej rzeczywistości jedynym, prawidłowym rozwiązaniem byłoby całościowe uregulowanie rynku usług prawnych, z zastrzeżeniem możliwości świadczenia tego typu usług dla adwokatów i radców prawnych, jako podmiotów posiadających stosowne kompetencje w tym zakresie. Tylko taka kompleksowa regulacja pozwoliłaby na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług prawnych i zabezpieczałaby interesy konsumentów na rynku usług prawnych. Świadczenie usług przez podmioty zrzeszone w samorządy, których kwalifikacje są potwierdzane państwowym egzaminem i kontrolą ze strony Ministra Sprawiedliwości daje również gwarancję braku nadużyć. W zakresie windykacji pozwoliłoby to na ochronę obywateli przed działaniami podmiotów świadczących usługi windykacyjne nierzadko w sposób naruszający dobra osobiste dłużników oraz podstawowe zasady współżycia społecznego. Na początku września br. Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła taki właśnie projekt ustawy kompleksowo regulującej rynek świadczenia pomocy prawnej.


(czytaj treść opinii NRA)

(czytaj projekt ustawy NRA regulujący rynek usług prawnych)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry